مقاله بررسي مولكولي HCV با روش RT-PCR در بيماران بتا تالاسمي ماژور در بيمارستان هاجر شهركرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۷۴ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مولكولي HCV با روش RT-PCR در بيماران بتا تالاسمي ماژور در بيمارستان هاجر شهركرد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي
مقاله هپاتيت C
مقاله آنتي بادي هاي HCV؛ RT-PCR
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي پوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تزريق مکرر خون در بيماران تالاسمي ماژور مي تواند با خطر انتقال هپاتيت C همراه باشد. آمارهاي متفاوتي در ايران از شيوع هپاتيت  Cدر اين بيماران بر اساس آزمايش هاي سرولوژيك گزارش شده است. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع آلودگي به HCV به روش سرولوژيك و مولكولي انجام شد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه توصيفي مقطعي از دي ماه ۸۳ تا شهريور ماه ۸۴، اطلاعات دموگرافيک ۹۱ بيمار تالاسمي ماژور بررسي و نمونه سرم آن ها از نظر آنتي بادي ضد  HCV آزمايش شد. در افراد با آزمايش سرولوژيک مثبت، RNA ويروس با روش RT- PCR و ترانس آمينازهاي کبدي(AST, ALT)  اندازه گيري شد. يافته ها توسط آزمون هاي t و كاي دو و نرم افزار  SPSS11تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از ۹۱ بيمار مورد بررسي، ۵۰ بيمار (%۵۵) مونث، ۴۱ بيمار (%۴۵) مذکر و متوسط سني ۱۳٫۲±۵٫۷ سال بود. ۱۹ بيمار (%۲۱، CI%95=17.77-25.82) anti-HCV مثبت بودند که تقريبا نصف آن ها (%۴۷، n=9) HCV-RNA مثبت و در %۹۸ آنزيم هاي كبدي بالا بود. سن بيماران anti-HCV مثبت نسبت به anti-HCVمنفي بالاتر بود (P<0.005).
نتيجه گيري: آزمايش هاي سرولوژي به تنهايي جهت تشخيص قطعي و فعال عفونت هپاتيت C در بيماران تالاسمي كافي نيست و آزمايش هاي مولكولي در اين خصوص اهميت بيشتري دارند.