مقاله بررسي مولکولي بيماري BLAD در گاوهاي نر مولد مرکز اصلاح نژاد دام شمال غرب و غرب کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مولکولي بيماري BLAD در گاوهاي نر مولد مرکز اصلاح نژاد دام شمال غرب و غرب کشور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري
مقاله گاو نر
مقاله هلشتاين
مقاله Taql
مقاله PCR-RFLP ،BLAD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيراهري ام البنين
جناب آقای / سرکار خانم: نومي سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: بادامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي زرين قبايي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري هاي ژنتيکي و مغلوب اتوزومي در گاو اکثرا وابسته به نژاد بوده و در برخي از نژادها مشاهده مي شود. يکي از اين بيماري هاي رايج نقص چسبندگي گلبول هاي سفيد خون (BLAD) است. اين بيماري ژنتيکي تاکنون در نژاد هلشتاين مشاهده شده است. اساس مولکولي اين بيماري جهش نقطه اي در ژن CD18 و در موقعيت نوکلئوتيد ۳۸۳ مي باشد که با اين جهش نقطه اي، نوکلئوتيد آدنين جايگزين گوآنين شده و در نتيجه آن در موقعيت ۱۲۸ ساختمان پروتئيني، اسيد آسپارتيک جايگزين گلايسين شده است .(D128G) در حال حاضر، تشخيص اين نقص ژنتيکي در گاو با استفاده از روش PCR-RFLP و آنزيم هاي برشي TaqI و HaeIII امکان پذير است. در اين تحقيق، DNA  نمونه خون گاوهاي نر مولد و اسپرم هاي توليدي مرکز اصلاح نژاد دام شمال غرب و غرب کشور پس از استخراج و تعيين کميت و کيفيت، جهت تکثير ناحيه مولد بيماري از روي ژنCD18  به طول ۱۰۱ جفت باز استفاده شد. محصول PCR بر روي ژل آگارز ۲% ارزيابي شده و در نهايت محصولات تکثير شده با استفاده از آنزيم برشي TaqI  هضم و فرآورده هاي برش داده شده بر روي ژل آکريلاميد ۱۰% الکتروفورز و با اتيديوم برمايد رنگ آميزي شد. با توجه با الگوهاي باندي توليد شده، بيماري BLAD مشاهده نشد، لذا کليه اسپرم هاي توليد شده و دام هاي نگه داري شده در اين مرکز عاري از بيماري ژنتيکي نقص چسبندگي گلبول هاي سفيد خون بوده و با کد TL مشخص شدند.