مقاله بررسي مولکولي فراواني ويروس هرپس سيمپلکس تيپ ۲ در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مولکولي فراواني ويروس هرپس سيمپلکس تيپ ۲ در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس هرپس سيمپلکس تيپ HSV-2) 2)؛ PCR؛ ژن gD
مقاله استان اصفهان
مقاله استان چهارمحال و بختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي دهكردي پيام
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: عفونت ناشي از ويروس هرپس سيمپلکس تيپ (HSV-2) 2 اغلب سبب ايجاد هرپس تناسلي در زنان و مردان، هرپس نوزادي و مننژيت غير چرکي مي گردد. ايجاد اين بيماري ها در ارتباط با بيماري ناشي از HIV است و امکان انتقال آن از مادر به نوزاد وجود دارد. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع عفونت ناشي از ويروس هرپس سيمپلکس تيپ ۲ در مراجعه کنندگان به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و پاتولوژي استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري به روش PCR صورت گرفت.
روش بررسي: ۱۰۰ نمونه سرم با ميزان IgG و IgM بالا از بيماران مشکوک جمع آوري شد. در مجموع ۸۲ نمونه (%۸۲) از استان اصفهان و ۱۸ نمونه (%۱۸) از استان چهارمحال و بختياري به آزمايشگاه مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد منتقل گرديد.  DNAويروس استخراج و آزمايش PCR با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي جهت رديابي ژن gD ويروس هرپس سيمپلکس تيپ ۲ انجام شد.
يافته ها: ۱۰۰ نمونه متعلق به بيماران مشکوک با محدوده سني ۱ ماه تا ۶۵ سال بررسي شد. از اين تعداد، ۸ نمونه (%۸)، واجد قطعه ۱۰۱۳ جفت بازي مربوط به ژن gD ويروس هرپس سيمپلکس تيپ ۲ بودند. در اين ميان ۵ نمونه (%۶٫۰۹) مربوط به استان اصفهان و ۳ نمونه (%۱۶٫۶۶) مربوط به استان چهارمحال و بختياري بود.
نتيجه گيري: فراواني ويروس هرپس سيمپلکس تيپ ۲ مشابه ديگر نقاط جهان است. آزمايش PCR براي تشخيصDNA  ويروس در نمونه هاي سرمي مفيد و مي تواند براي تشخيص ويروس هرپس سيمپلکس تيپ ۲ در بيماران استفاده شود.