مقاله بررسي ميانگين قيمت تمام شده خدمات درماني در واحدهاي سرپايي و تصويرنگاري در مرکز آموزشي، درماني الزهراي (س) اصفهان و مقايسه آن با ميانگين تعرفه خدمات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميانگين قيمت تمام شده خدمات درماني در واحدهاي سرپايي و تصويرنگاري در مرکز آموزشي، درماني الزهراي (س) اصفهان و مقايسه آن با ميانگين تعرفه خدمات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي مراقبت بهداشتي
مقاله تعرفه ها
مقاله خدمات بهداشتي درماني
مقاله بيمارستان هاي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خوروش فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان زرکش مقدم شيرين السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تکنيک هاي مديريت مالي، هزينه يابي و تحليل هزينه به تنظيم اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري آگاهانه تر در عمليات و سرمايه گذاري زيربنايي کمک مي کند. با توجه به نقش حساس بيمارستان ها در ارايه خدمات سلامت، اين مقاله در پي آن بود تا با توجه به شديدتر شدن وضع رقابت و بالا رفتن استانداردهاي جهاني، تصويري روشن از ميانگين قيمت تمام شده خدمات درماني ارايه شده در مرکز آموزشي- درماني الزهراي (س) اصفهان ارايه نمايد.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي به صورت گذشته نگر انجام گرفت. موضوع مورد مطالعه، خدمات ارايه شده در واحدهاي تصويرنگاري، درمانگاه ها، آزمايشگاه، واحد توان بخشي و واحدهاي پاراكلينيك مرکز آموزشي، درماني الزهراي (س) اصفهان در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۵ بود، کليه هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير اجزاي درآمد اين واحدها، از طريق مشاهده فرايندهاي واقعي ايجاد هزينه و نحوه مستند سازي اطلاعات از دفاتر مالي با استفاده از فرم هاي جمع آوري اطلاعات گردآوري گرديد. داده ها با استفاده از تکنيک حسابداري صنعتي از تسهيم کل هزينه ها بر خدمات ارايه شده محاسبه و در نهايت با استفاده از نرم افزار كاربردي EXCEL تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين قيمت تمام شده در درمانگاه هاي مركز معادل ۱۴۲۰۰۰ ريال، در واحد آزمايشگاه معادل ۷۰۰۰ ريال، در واحد راديولوژي معادل ۴۶۰۰۰ ريال، در واحد سونوگرافي معادل ۲۸۰۰۰ ريال، در واحد سي تي اسكن معادل ۱۰۵۰۰۰ ريال، در واحد MRI معادل ۲۴۵۰۰۰ ريال، در واحد نوار مغز معادل ۹۰۰۰۰ ريال، در واحد نوار قلب معادل ۲۵۰۰۰ريال و در واحد توان بخشي معادل ۵۸۰۰۰ ريال بود. ميانگين اختلاف از ميانگين قيمت تمام شده و تعرفه در درمانگاه هاي مركز معادل ۸۲۰۰۰ ريال، در واحد آزمايشگاه معادل ۳۰۰ ريال، در واحد راديولوژي معادل ۱۰۰۰۰ ريال، در واحد سونوگرافي معادل ۶۷۰۰۰ ريال، در واحد سي تي اسكن معادل ۸۷۰۰۰ ريال، در واحد MRI معادل ۲۲۹۰۰۰ ريال، در واحد نوار مغز معادل ۱۲۰۰۰۰ ريال، در واحد نوار قلب معادل ۱۰۰۰ ريال و در واحد توان بخشي معادل ۳۷۰۰۰ ريال محاسبه شد.
نتيجه گيري: طبق نتايج اين پژوهش، به جز در برخي از واحدهاي پاراكلينيك و واحدهاي مركز، اختلاف فاحشي بين ميانگين قيمت تمام شده خدمات درماني و تعرفه آن خدمات وجود داشت كه منجر به زيان دهي بخش هاي مورد مطالعه در دوره مذكور گرديده بود.