مقاله بررسي ميزان آلبومين سرم در پريودنتيت مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آلبومين سرم در پريودنتيت مزمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلبومين
مقاله سرم
مقاله پريودنتيت مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي شادي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالصمدي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري هاي پريودنتال بعنوان يک عامل خطرساز براي بسياري از بيماري هاي سيستميک مطرح مي باشد. با توجه به مطالعات اخير در خصوص ارتباط اين بيماري با ميزان آلبومين سرم، هدف از اين مطالعه، بررسي غلظت آلبومين سرم، به عنوان يک مارکر پيش بيني کننده شدت بيماري پريودنتال بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي که مسائل اخلاقي آن مورد تاييد کميته اخلاق دانشگاه علوم پزشکي همدان قرار گرفته است، ۶۴ بيمار مبتلا به پريودنتيت مزمن و ۶۴ فرد سالم در محدوده سني ۵۰-۲۰ سال انتخاب شدند. پس از بررسي وضعيت پريودنتال و سيستميک از کليه افراد مورد مطالعه cc2 خون وريدي گرفته شد و با استفاده از روش COBASMIRA غلظت آلبومين سرم اندازه گيري گرديد. تجزيه و تحليل آماري توسط آزمون هايt ، Chi-square و One-way ANOVA انجام گرفت.
يافته ها: متوسط غلظت آلبومين سرم در تمام افراد مبتلا پريودنتيت مزمن gr/dl 5.05±۲٫۷ و در افراد سالم gr/dl 4.40±۰٫۳۹ بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود ( (P<0.001هم چنين غلظت آلبومين سرم بين درجات ملايم و متوسط بيماري نيز داراي اختلاف معني داري بود ( (P<
0.001
نتيجه گيري: به طورکلي غلظت آلبومين سرم در انواع ملايم، متوسط و شديد پريودنتيت مزمن نسبت به گروه کنترل بيشتر بود.