مقاله بررسي ميزان آلودگي رت هاي وحشي شهر تهران به باکتري هاي انتروباکترياسه مقاوم به آنتي بيوتيک در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۰ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آلودگي رت هاي وحشي شهر تهران به باکتري هاي انتروباکترياسه مقاوم به آنتي بيوتيک در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت دارويي
مقاله انتروباکترياسه
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارپيرايه شهين
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني ندا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرايي جاويد
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رتهاي وحشي به عنوان يک عامل مهم انتشار آلودگي در نواحي شهري مورد توجه هستند. در سالهاي اخير، رتهاي وحشي در تهران به طور وسيعي پراکنده شده اند. بنابراين، بررسي مقاومت آنتيبيوتيکي باکتريهاي رودهاي جدا شده از رتها به علت احتمال انتقال مقاومت آنتيبيوتيکي به انسان اهميت دارد. هدف اين تحقيق، بررسي ميزان مقاومت آنتيبيوتيکي باکتري هاي خانواده انتروباکترياسه جدا شده از مدفوع رتهاي وحشي بود که در نقاط پر جمعيت شهر تهران زندگي مي کنند.
مواد و روش ها: چهل رت وحشي (Rattus rattus) از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران به دام انداخته شده و به صورت زنده به آزمايشگاه منتقل شدند. سکوم حاوي مدفوع در شرايط استريل خارج و محتويات آن کشت شد. سپس حساسيت آنتيبيوتيکي سويه هاي جدا شده با روش انتشار از ديسک تعيين شد.
يافته ها: اشريشيا کلي (۱۰ ايزوله)، سالمونلا تيفي موريوم (۷ ايزوله)، شيگلا سونئي (۱ ايزوله)، پروتئوس ميرابيليس (۳ ايزوله)، سيتروباکتر فروندي (۱۷ ايزوله) و انتروباکتر (۴ ايزوله) از رتها جدا شدند. مقاومت آنتيبيوتيکي در تمام گونه هاي جدا شده انتروباکترياسه بسيار بالا بود.
استنتاج: نتايج نشان داد که رتهاي بدست آمده از نواحي مورد مطالعه شهر تهران، حامل باکتريهاي بيماريزاي مقاوم به آنتيبيوتيک نظير سالمونلا و شيگلا در سکوم خود مي باشند. اين موجودات ممکن است مخازن مهمي براي انتقال باکتريهاي مقاوم به دارو به انسان باشند. بنابراين کنترل جمعيت رتها و مديريت بهتر سيستمهاي فاضلاب اهميت زيادي دارد.