مقاله بررسي ميزان آلودگي سارکوسيستيس در دام هاي کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد در تابستان ۱۳۸۶ با روش هيستوپاتولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۲ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آلودگي سارکوسيستيس در دام هاي کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد در تابستان ۱۳۸۶ با روش هيستوپاتولوژي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دام هاي کشتار شده
مقاله سارکوسيستوزيس
مقاله هيستوپاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان كبري
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پرست محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كثيري كرم علي
جناب آقای / سرکار خانم: ترشيزي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تكتاز تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سارکوسيستوزيس يک عفونت تک ياخته اي مشترک بين انسان و دام است که توسط گونه هاي مختلف سارکوسيستيس ايجاد مي شود. اين انگل شيوع جهاني داشته و در بسياري از حيوانات آلودگي ايجاد مي نمايد و از نظر بهداشتي و اقتصادي ضررهاي زيادي را وارد مي کند. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آلودگي سارکوسيستيس در دام هاي کشتارشده در کشتارگاه شهرکرد با استفاده از روش هيستوپاتولوژي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – آزمايشگاهي قلب ۷۰ راس بز و ۷۰ راس گوسفند سالم، اندام هاي مري، ران، ديافراگم و قلب دام ها به صورت ماکروسکوپي از نظر وجود کيست سارکوسيستيس بازرسي شدند. در صورت مشکوک و يا سالم نبودن اين اندام ها، قلب جهت تهيه مقطع پاتولوژي در فرمالين نگهداري و پس از تهيه مقطع مورد مطالعه ميکروسکوپي قرار گرفت. اطلاعات جمع آوري شده به صورت توزيع فراواني گزارش گرديد.
يافته ها: از تعداد ۱۴۰ دام مورد بررسي در بازرسي ماکروسکپي وجود کيست در ديافراگم %۱۵٫۷ در گوسفند و %۲٫۸ در بز، مري %۷٫۱ در گوسفند و %۱٫۴ در بز يافت شد. در بررسي ميکروسکوپي ميزان آلودگي سارکوسيستيس در قلب هاي به ظاهر سالم در گوسفند %۸۰ و بز %۷۰ نشان داده شد.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي آلودگي سارکوسيستيس در جهان و ايران، همچنين گزارشات مختلف تا %۱۰۰ آلودگي، بنظر مي رسد مطالعات بيشتري جهت تعيين حساسيت و ويژگي اين روش در مقايسه با ساير روش ها ضروري مي باشد. همچنين با توجه به ميزان آلودگي بدست آمده در قلب هاي سالم نياز به دقت در نگهداري صحيح گوشت و پخت کامل گوشت و همچنين تغيير نگرش در نحوه نگهداري دام ها از نوع سنتي به روش صنعتي دام ها توصيه مي شود.