مقاله بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد والدين دانش آموزان كلاس سوم دبستان ‌هاي پسرانه شهر تهران درباره شيار پوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد والدين دانش آموزان كلاس سوم دبستان ‌هاي پسرانه شهر تهران درباره شيار پوش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيار پوش
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله والدين
مقاله دندانپزشكي پيشگيرانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميرسلطاني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي نغمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اجراي فيشور سيلنت تراپي براي کودکان دبستاني از برنامه ‌هاي ملي ايران مي ‌باشد. لذا نياز است تا اطلاعات و نگرش والدين نسبت به فيشور سيلنت تراپي ارزيابي گردد تا با ارتقا آن گامي ‌در راستاي اجراي بهتر برنامه برداشته شود.
روش بررسي: در اين تحقيق که مطالعه ‌اي مقطعي و توصيفي – تحليلي بود، کودکان در تهران جهت بررسي به صورت تصادفي، خوشه ‌اي انتخاب شدند. اطلاعات کلي و آگاهي، نگرش و عملکرد والدين از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت. کودکان نيز از بابت دارا بودن فيشور سيلنت مورد معاينه قرار گرفتند. پس از جمع ‌آوري داده ‌ها، با آزمون ‌هاي آماري آزمون ‌هاي ناپارامتري کاي – دو و کروس – کالواليس بر حسب متغيرها، رگرسيون لجستيک چندگانه تحليل شد.
يافته‌ ها: ۴۱۴ دانش آموز پسر و والدين آنها در اين تحقيق شرکت نمودند. ۶.۵۷% والدين مي ‌دانستند که سيلنت از پوسيدگي دندان پيشگيري مي‌ کند. ۵.۴۴% از آنان، سيلنت را در پيشگيري از پوسيدگي مهم ارزيابي کردند. اما تنها ۹٫۸% کودکان داراي سيلنت بودند. آگاهي نسبت به فيشور سيلنت به طور معني‌ داري با منبع کسب اطلاعات و آموزش بهداشت رابطه داشت. عواملي چون مراجعات منظم به دندانپزشک و تحصيلات دانشگاهي در افزايش آگاهي درباره سيلنت موثر بود. رابطه معني ‌داري بين آگاهي و عملکرد والدين به سيلنت با آموزش بهداشت، دفعات و زمان مراجعه به دندانپزشک، مشاهده شد (P<0.001). آموزش بهداشت والدين، به طور معني ‌داري در بهره ‌مندي کودک از سيلنت موثر بود.
نتيجه‌ گيري: مراجعات منظم به دندانپزشکي و آموزش بهداشت نقش مثبت در افزايش آگاهي، نگرش و عملکرد والدين دارد. والدين بايد به مراجعه منظم به دندانپزشکي تشويق و دندانپزشکان به ارايه آموزش‌ هاي لازم جهت مراجعين ترغيب شوند. مدارس بايستي نقش مهم‌ تري در ارتقا آگاهي والدين ايفا کنند.