مقاله بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهر تهران از مهارت هاي زندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهر تهران از مهارت هاي زندگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله دانشجويان
مقاله مهارت هاي زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشابي كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نظر به اهميت و نقش مهارت هاي زندگي در تامين بهداشت رواني دانشجويان، مطالعه حاضر به تعيين ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهر تهران از مهارت هاي زندگي مي پردازد.
روش كار: در اين پژوهش توصيفي ـ پيمايشي جامعه مورد مطالعه تمامي دانشجويان دختر شهر تهران مي باشد، كه از بين آنها ۵۸۵ نفر با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. به وسيله پرسشنامه محقق ساخته آگاهي از مهارت هاي زندگي آنان سنجيده شد و داده هاي به دست آمده در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بررسي داده هاي حاصل از پرسشنامه نشان مي دهد كه %۹٫۳ دانشجويان آگاهي كمي از مهارت هاي زندگي دارند، ميزان آشنايي %۴۷٫۵ دانشجويان در حد متوسط و %۴۳٫۲ آنها آگاهي زيادي از مهارت هاي زندگي دارند. همچنين نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين مقطع تحصيلي دانشجويان و ميزان آگاهي از مهارت هاي زندگي تفاوت معنادار وجود دارد (P<0.05)، اما بين عوامل جمعيت شناختي مورد بررسي و ميزان آگاهي از مهارت هاي زندگي تفاوت معناداري مشاهده نشد.
نتيجه نهايي: نتايج اين پژوهش نشانگر اهميت توجه هرچه بيشتر به آموزش مهارت هاي زندگي در دانشگاه ها مي باشد. با توجه به آنكه تقريبا %۹ دانشجويان دختر آگاهي كمي از مهارت هاي زندگي داشته اند، و از آنجا كه نتايج پژوهش ها نشان مي دهد بين مهارت هاي زندگي با بهداشت روان رابطه مستقيم و با رفتارهاي پرخطر رابطه معكوس وجود دارد، لازم است تا برنامه ريزي مدون و اجراي جامعي در زمينه آموزش مهارت هاي زندگي دانشجويان صورت گيرد.