مقاله بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دوره هاي پيش دانشگاهي و متوسطه استان گيلان درباره تالاسمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دوره هاي پيش دانشگاهي و متوسطه استان گيلان درباره تالاسمي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي
مقاله ميزان آگاهي
مقاله پيشگيري
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مه لقاء
جناب آقای / سرکار خانم: بلندرفتار علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تالاسمي ها از شايع ترين ناهنجاري هاي ژنتيكي ايران و حوزه درياي مديترانه هستند. افزايش موارد داراي علايم متوسط يا شديد آن مي تواند به كاهش توان اقتصادي و انساني جوامع منجر شود.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين ميزان آگاهي دانش آموزان دوره هاي پيش دانشگاهي و متوسطه استان گيلان درباره تالاسمي انجام شده است.
روش  كار: در مطالعه اي توصيفي، يك جامعه آماري از ميان دانش آموزان پسر و دختر مقاطع متوسطه و پيش دانشگاهي استان گيلان در سال تحصيلي ۸۵-۸۴ به روش نمونه گيري تصادفي از شهرستان هاي مختلف استان انتخاب شده و از طريق پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفتند. پاسخ ها برمبناي نمره ۲۰ ارزش گذاري و كدگذاري و پس از آن، با كمك نرم افزار SPSS نسخه ۱۴ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در اين مطالعه، ميانگين كلي ميزان آگاهي ۶۶ درصد دانش آموزان درباره ماهيت تالاسمي نمره ۹٫۷۳ بود، در صورتي كه، در مورد نحوه انتقال اين ناهنجاري ۲۴٫۸ درصدآنها داراي آگاهي كمتر از ۱۰ بودند. از طرف ديگر، ميزان آگاهي افراد تحت مطالعه درباره علايم بيماري تقريبا ناچيز بود، به گونه اي كه ۷۴٫۳ درصدآنها داراي آگاهي ۸٫۵۸ بودند، اما، ميزان آگاهي آنان در مورد نحوه پيشگيري از تالاسمي قدري بيشتر بود، به طوري كه، فقط  28.4درصد آنها از اين جنبه ناهنجاري داراي آگاهي كمتر از  10 بودند. بر همين اساس، ميانگين كل آگاهي دانش آموزان از بيماري تالاسمي، ۱۱٫۰۷ از ۲۰ محاسبه گرديد و صحت كليه آزمون ها با روش هاي آماري با اطمينان ۹۵ درصد مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان داد که، ميزان آگاهي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي استان گيلان از ناهنجاري تالاسمي، پايين (۱۱٫۰۷ از۲۰ ) بوده است و اين امر با توجه به اينکه استان گيلان از نظر وفور ژن هاي تالاسمي غني است، نتيجه اي نامطلوب مي باشد.