مقاله بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان پسر دبيرستان هاي روستايي استان يزد از مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان پسر دبيرستان هاي روستايي استان يزد از مواد مخدر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان روستايي
مقاله آگاهي
مقاله مواد مخدر
مقاله دبيرستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورموحد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اردكاني سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: احمديه محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: كلاني زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت پيشگيري و اطلاع رساني جهت جلوگيري از اعتياد ضرورت ايجاب مي كند به منظور تدوين برنامه هاي آموزشي، در ابتدا ميزان آگاهي دانش آموزان از مواد مخدر ارزيابي شود، لذا پژوهش حاضر به منظور تعيين ميزان آگاهي دانش-آموزان پسر دبيرستان هاي روستايي استان يزد از مواد مخدر انجام گرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع توصيفي– تحليلي بوده كه به روش مقطعي انجام شده است. در اين تحقيق، ۵۱۷ دانش آموز پسر دبيرستاني روستاهاي يزد به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي به منظور آگاهي از مواد مخدر بود كه توسط خود دانش آموزان تكميل گرديد. در نهايت داده ها توسط نرم افزار SPSS ver 13 تجزيه و تحليل شد.
نتايج: نتايج حاكي از آن بود كه بالاترين نمره آگاهي دانش آموزان پسر روستاهاي يزد مربوط به ترياك با ميانگين ۱۷/۳±۴۷/۳ و بعد از آن مربوط به هرويين (۶۴/۲±۶۸/۱) و حشيش (۸۱/۱±۹۶/۰) از ۸ نمره بوده و نمره آگاهي كلي نمونه ها از مواد مخدر ۵۷/۷±۵۲/۷ از ۶۴ نمره بوده است. ۲/۷۰ درصد دانش آموزان با فرد معتاد برخورد داشته و ۵/۱۷ درصد مورد پيشنهاد مصرف مواد مخدر از طرف دوستان قرار گرفته اند. همچنين در خانواده هايي كه حداقل يك فرد معتاد وجود داشته (۱/۷ درصد) ميانگين نمره آگاهي از موادمخدر و الكل (۶/۸±۸۶/۱۳) بطور معني داري بيشتر از خانواده هايي است كه فرد معتاد وجود نداشته است (P=0.000) .
نتيجه گيري: به طور كلي آگاهي دانش آموزان در مورد ترياك بيشتر از ساير مواد بوده و وجود فرد معتاد در خانواده يا فاميل و برخورد با فرد معتاد در اين آگاهي موثر بوده است. يافته هاي اين پژوهش مي تواند مورد توجه مسولان آموزش و پرورش قرار گرفته تا در جهت برنامه ريزي صحيح آموزشي به منظور پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر بويژه در نوجوانان، افزايش آگاهي و ارتقاء سلامتي آنها مورد استفاده قرار گيرد.