مقاله بررسي ميزان آگاهي زنان ۴۹-۱۵ ساله تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهر انديمشک از روشهاي اورژانس پيشگيري از بارداري در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي زنان ۴۹-۱۵ ساله تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهر انديمشک از روشهاي اورژانس پيشگيري از بارداري در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روشهاي اورژانس پيشگيري
مقاله آگاهي
مقاله زنان
مقاله قرص هاي ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوح جاه صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: عليرغم دسترسي به روشهاي ضد بارداري موثر و متنوع هنوز هم وقوع حاملگي ناخواسته يک معضل مهم محسوب مي شود.
نقش بالقوه روشهاي اورژانس در کاهش حاملگي هاي ناخواسته و سقط جنين مشخص شده است. يکي از مهمترين موانع عدم استفاده از روشهاي اورژانس، نداشتن آگاهي مي باشد.
از آنجا که قرص هاي خوراکي ترکيبي (روش يوزپه) شايع ترين روشي هستند که به عنوان روش اورژانس استفاده مي شوند ما در اين مطالعه آگاهي زنان در خصوص اين قرص ها را بررسي نموديم.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۶۳۰ زن مراجعه کننده به واحد تنظيم خانواده مراکز بهداشتي درماني شهر انديمشک در سال ۸۵-۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفتند. مصاحبه و تکميل پرسشنامه توسط پرسشگران آموزش ديده جهت جمع آوري اطلاعات صورت گرفت.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد که %۲۶٫۷ زنان از سطح آگاهي مطلوب و %۱۸٫۷ از سطح آگاهي متوسط برخوردارند. %۵۴٫۶ آگاهي نداشته يا سطح آگاهي ضعيف داشتند.%۱۸٫۶  تا کنون از روش هاي اورژانس استفاده کرده بودند. شيوع حاملگي ناخواسته در آخرين بارداري %۱۹٫۵ گزارش شده بود. %۵۵٫۶ زنان تاکنون مطلبي در مورد روشهاي اورژانس شنيده بودند. %۳۸٫۱ از سطح آگاهي مطلوب در مورد تعداد نوبت قرص هاي مورد استفاده در روش هاي اورژانس برخوردار بودند. %۵۵٫۵ زنان نوع قرصي که به عنوان روش اورژانس در رژيم يوزپه مورد استفاده قرار مي گيرد را مي شناختند. %۳۱٫۷ زنان حداکثر فرصت جهت مصرف اين قرصها را درست گزارش نموده بودند. آگاهي در مورد قرصهاي مورد استفاده در روش اورژانس با شغل زنان (P<001)، سطح سواد زنان (P<001)، تعداد فرزندان (P=0.02)، تمايل به داشتن فرزند ديگر (P=0.031)، نوع وسيله پيشگيري (P<001)، ناخواسته بودن حاملگي اخير (P=0.001) و استفاده قبلي از روشهاي اورژانس (P<001) ارتباط معني داري داشت.
بحث: بر اساس نتايج اين تحقيق سطح آگاهي زنان در مورد روشهاي اورژانس به طور کلي پايين مي باشد و ارتقا آگاهي زنان در مورد روشهاي اورژانس بايستي به عنوان يکي از اولويتهاي بهداشتي زنان مطرح شود.