مقاله بررسي ميزان آگاهي والدين کودکان مبتلا به صرع از بيماري صرع مراجعه کننده به درمانگاه و بخش اطفال بيمارستان گلستان اهواز و ارتباط آن با سلامت عمومي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي والدين کودکان مبتلا به صرع از بيماري صرع مراجعه کننده به درمانگاه و بخش اطفال بيمارستان گلستان اهواز و ارتباط آن با سلامت عمومي آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله آگاهي
مقاله سلامت عمومي
مقاله کودک صرعي
مقاله آگاهي والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت پور سرور
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزيان فروزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: طبيعت غير قابل پيش بيني و سير مزمن بيماري صرع عملکرد جسمي، اجتماعي و رواني کودک بيمار و خانواده وي را تحت تاثير قرار مي دهد. از سوي ديگر، ميزان آگاهي و عقايد والدين کودک مبتلا به صرع در مورد بيماري فرزندشان مشخصا بر قدرت تطابق و کيفيت زندگي کودک و خانواده موثر مي باشد. به همين منظور مطالعه حاضر با هدف بررسي سطح آگاهي والدين کودکان مبتلا به صرع از بيماري صرع و ارتباط آن با سلامت عمومي آنها، انجام گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه يک مطالعه مشاهده اي تحليلي – مقطعي مي باشد. از ميان والدين داراي کودک مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه و بخش اطفال بيمارستان گلستان اهواز که فرزندانشان به دليل اين بيماري تحت درمان قرار داشته اند ۳۵ پدر و مادر(۲۷ مادر و ۸ پدر) با روش غير تصادفي و مبتني بر هدف انتخاب گرديدند و با تکميل فرم ثبت اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته آگاهي از بيماري صرع و پرسش نامه سلامت عمومي ۲۸ سوالي  (GHQ-28)مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: در بررسي نتايج ۶۵٫۷ درصد والدين مشکل هاي روانشناختي نشان دادند. در ۹۱٫۴ درصد والدين ميزان آگاهي از بيماري صرع ضعيف و يا نادرست بود. بين سطح آگاهي والدين و سلامت عمومي آنها ارتباط معنادار به دست آمد (P<0.001). بين مدت زمان ابتلا به بيماري کودک و سلامت عمومي والدين همبستگي مستقيم بدست آمد (P=0.004).
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که آگاهي والدين در مورد صرع عموما ضعيف و نادرست است و اين امر با کاهش سلامت عمومي آنها مرتبط است. بنابراين يافته هاي حاضر، اهميت ارزيابي روانشناختي در والدين کودکان صرعي را پيشنهاد مي کند. به علاوه، آنها به اطلاعات و آموزش بيشتري در مورد صرع نياز دارند تا بدين وسيله مشکل هاي روانشناختي آنها کاهش يابد. علاوه بر اين، دسترسي به سرويس هاي روانشناختي ممکن است براي آنها مفيد باشد.