مقاله بررسي ميزان آگاهي پزشکان از حوادث غيرمترقبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۸۴ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي پزشکان از حوادث غيرمترقبه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوادث غيرمترقبه
مقاله آگاهي
مقاله پزشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيان مهر ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي ماني
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پزشکان نقش مهمي در پاسخ به بلايا و حوادث غيرمترقبه دارند و در اکثر موارد به عنوان يکي از اولين پاسخ دهنده ها در صحنه حادثه و بخش هاي اورژانس محسوب مي شوند. با توجه به اينکه ايران يکي از ۱۰ کشور بلاخيز جهان مي باشد، توانايي و اعتماد به نفس پزشکان در مديريت اين گونه حوادث از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان آگاهي پزشکان از حوادث غيرمترقبه انجام گرفت.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي تعداد ۱۰۰ پزشک عمومي شاغل در بيمارستان و ۱۰۰ دستيار تخصصي در رشته هاي مرتبط با اورژانس به صورت تصادفي انتخاب شدند. پرسشنامه اي در مورد بررسي ميزان آگاهي آنها در مورد حوادث غيرمترقبه و ميزان اعتماد به نفس آنها در مورد اين حوادث تهيه شد و توسط اين پزشکان تکميل شد. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS11 آناليز شد.
يافته ها: اطلاعات پزشکان عمومي و دستياران تخصصي در رابطه با تعريف صحيح حوادث غير مترقبه (%۲۹)، ترياژ در حوادث غير مترقبه (%۲۱)، تيم بحران بيمارستاني (%۱۲) و مسووليت هاي اعضاي تيم بحران (%۱۱) پايين بدست آمد. مطالعه پزشکان در زمينه حوادث غيرمترقبه (%۲۷) و شرکت در جلسات علمي مرتبط با آن (%۴) ناکافي بود. اعتماد به نفس کافي در مقابله با حوادث غيرمترقبه (%۶) در تعداد کمي از پزشکان ديده شد. اکثريت آنها دوره هاي آموزشي حوادث غيرمترقبه براي پزشکان (%۸۸) را ضروري دانستند.
نتيجه گيري: آموزش کافي در مورد حوادث غيرمترقبه براي پزشکان چه در سطح پزشک عمومي و چه در سطح تخصصي به ميزان کافي وجود ندارد. بنابراين با توجه به اطلاعات و توانايي هاي پايين نيروي پزشکي حال حاضر کشور در اين زمينه بنظر مي رسد که بايستي دوره آموزشي حوادث غيرمترقبه به برنامه آموزش تربيت پزشکان عمومي و دستياران اضافه گردد.