مقاله بررسي ميزان آگاهي کشتي گيران باشگاه هاي شهر تهران در مورد دوپينگ و برآورد آنها از شيوع فعلي در کشور (۱۳۸۶ – ۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي کشتي گيران باشگاه هاي شهر تهران در مورد دوپينگ و برآورد آنها از شيوع فعلي در کشور (۱۳۸۶ – ۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش و نگرش
مقاله دوپينگ
مقاله کشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حلب چي فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: استقامتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصورنيا محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دوپينگ در ورزشکاران به معضل پيچيده اي تبديل شده است. باتوجه به اينکه کشتي، ورزش ملي و بومي کشور محسوب مي شود و با عنايت به اينکه احتمال سوء مصرف دارو باتوجه به ماهيت قدرتي اين رشته زياد است، بر آن شديم تا ميزان آگاهي کشتي گيران باشگاه هاي شهر تهران در مورد دوپينگ و برآورد آنها از شيوع فعلي در کشور را بررسي کنيم. به اين منظور در يک مطالعه مقطعي، ۴۲۶ نفر در دوره زماني ۸۶ – ۱۳۸۵ مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي اين کار از پرسشنامه اي که روايي و پايايي آن به صورت pilot بر روي ۳۰ نفر مورد سنجش قرار گرفته بود، استفاده شد. براي اجرا، پرسشگران طرح به باشگاه هايي که با نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شده بودند مراجعه و پرسشنامه را بين ورزشکاران توزيع و پس از تکميل، دريافت کردند. داده ها با برنامه SPSS آناليز آماري شد. يافته هاي تحقيق نشان داد آگاهي کشتي گيران از سه حيطه دوپينگ، آشنايي با داروهاي غيرمجاز و شناخت عوارض جانبي به ترتيب در ۷۰٫۸، ۹۵٫۸ و ۹۹٫۵ درصد موارد ضعيف يا متوسط ارزيابي شد. در مورد مشاوران ورزشکاران، ۴۰٫۸ درصد دوستان، ۱۳ درصد مربي و ۵٫۲ درصد پزشکان را عنوان کردند. به ترتيب ۳۵٫۴ و ۱۲٫۵ درصد کشتي گيران شيوع سوء مصرف در رقابت هاي ليگ و ورزشکاران هم باشگاهي خود را بيش از ۵۰ درصد برآورد کردند. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که کشتي گيران شهر تهران در حوزه دوپينگ دانش مناسبي ندارند، به همين دليل تدوين برنامه آموزشي جامع با عنايت به کليه مخاطبان و با هدف رفع ناآگاهي، اصلاح باورهاي نادرست، هوشيار ساختن آنان در مورد تبعات دوپينگ و توجه به ارزش ها در مواجهه با دوپينگ، ضروري است.