مقاله بررسي ميزان اثربخشي فتوديناميک تراپي در درمان بازال سل کارسينوما و عوامل موثر بر نتيجه درمان با پيگيري ۶ ماهه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ليزر پزشكي از صفحه ۶ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اثربخشي فتوديناميک تراپي در درمان بازال سل کارسينوما و عوامل موثر بر نتيجه درمان با پيگيري ۶ ماهه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازال سل کارسينوما
مقاله فتوديناميک تراپي
مقاله فتوکموتراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانچي نيا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي هدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بازال سل کارسينوما (BCC) شايعترين سرطان پوست در انسان است و فتوديناميک تراپي (PDT) به عنوان يک روش جديد و غيرتهاجمي به ويژه در درمان اين بيماران خاص توجه زيادي را خود جلب کرده است.
روش بررسي: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني است که بر روي ۲۸ ضايعه BCC انجام شده است و در آن بيماران بين ۶-۱ نوبت با فواصل ۱ ماهه تحت ALA-PDT قرار گرفته، ماهانه ويزيت شده و از نظر پاسخ به درمان، عوارض و نتايج زيبايي بررسي شده اند. بيماران پس از پايان دوره درمان به مدت ۶ ماه از نظر عود ضايعه پيگيري شدند.
يافته ها: از ۲۸ ضايعه مورد مطالعه %۸۲٫۱ به درمان پاسخ دادند که %۳۲٫۱ آنان پاسخ کامل و %۵۰ پاسخ نسبي داشتند. نتايج زيبايي در %۷۷٫۵ بيماران، عالي يا خوب بود. در %۹۲٫۸ موارد هيچ عارضه اي گزارش نشد يا عوارض خفيف بود. بيماران با سابقه مثبت راديوتراپي پاسخ کمتري به درمان نشان دادند (P<0.05). بين سن و جنس بيمار، لوکاليزاسيون، ميانگين قطر ضايعه، نوع باليني BCC و عوارض کمي پس از درمان با ميزان پاسخ به درمان رابطه معني داري يافت نشد و بعد از ۶ ماه پيگيري، هيچ يک از ضايعات عود نکرد.
نتيجه گيري: PDT از کارآيي بالا و عوارض در درمان –BCC بخصوص نوع سطحي – برخوردار است و مي تواند به عنوان يک انتخاب مناسب به کار رود.