مقاله بررسي ميزان اثربخشي محلول BIB forte در ضدعفوني كردن ابزار دندانپزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اثربخشي محلول BIB forte در ضدعفوني كردن ابزار دندانپزشكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضد عفوني
مقاله آلودگي باکتريايي
مقاله BIB forte
مقاله دندانپزشکي
مقاله کنترل عفونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري جميله بيگم
جناب آقای / سرکار خانم: بكيانيان وزيري پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نيك كردار نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كنترل انتقال عفونت ها در محيط كار دندانپزشكي به دليل تماس مداوم با ترشحات آلوده دهاني و آغشته به خون بيماران جزء اولويت هاي ويژه در مراكز خدمات بهداشتي و درماني است. استفاده از مواد ضدعفوني كننده مي تواند با كنترل آلودگي هاي ميكروبي محيط و كاهش كلونيزاسيون ميكروب ها، خطر انتقال بيماري هاي مسري را كاهش دهد. BIB forte يك محصول ضدعفوني كننده با تركيب آمين هاي چهار ظرفيتي و با اثربخشي بالاست كه تاكنون مطالعه كنترل شده اي در كشور در مورد آن انجام نشده است. هدف از اين مطالعه، بررسي ميزان اثربخشي اين ماده در ضدعفوني كنندگي ابزار دندانپزشكي بود.
مواد و روشها: در اين تحقيق آزمايشگاهي، ۳۰ نمونه ميكروبي از ابزار دندانپزشكي جمع آوري شد. سپس، اين ابزار با محلول BIB forte ضدعفوني شده، مجددا از آنها نمونه گيري به عمل آمد. نمونه هاي جمع آوري شده بر روي محيط هاي كشت بلاد آگار و شكلات آگار كشت داده شدند. بعد از ۴۸ ساعت در دماي ۳۷ درجه سانتي گراد، پليت ها از نظر رشد ميكروبي مورد مطالعه قرار گرفتند. در بخش بعدي مطالعه، از پاتوژن هاي جدا شده قبلي كشت به عمل آمد. سپس، ديسك هاي آغشته به BIB forte در پليت ها قرار گرفته، پس از ۴۸ ساعت هاله عدم رشد بررسي شد. در بخش سوم مطالعه، تعداد كلوني هاي ميكروبي از سويه هاي استاندارد آزمايشگاهي كشت داده شده و پس از مواجهه با BIB forte شمارش شدند. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، از آزمون هايChi-sqaure  و تست دقيق فيشر در نرم افزار SPSS بهره گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه كاهش معناداري در ميزان آلودگي هاي ميكروبي از نظر تعداد كل كشت هاي مثبت (از ۹۳% به كمتر از ۷%) و آلودگي چندميكروبي (از ۴۳% به ۰%) پس از ضدعفوني سطوح با BIB forte مشاهده شد. مطالعه آزمايشگاهي بر سويه هاي مقاوم آزمايشگاهي، همچنين، نشان دهنده ميزان پايين كلوني ميكروب هاي استاندارد پس از مواجهه با اين ماده بود كه اين امر از اثر باكتريسيدال BIB forte بر سويه هاي استاندارد آزمايشگاهي حكايت دارد.
نتيجه گيري: محلول ضدعفوني BIB forte ميزان آلودگي ابزار دندانپزشكي را به طور معناداري كاهش مي دهد. BIB forte  به عنوان ماده استريل كننده و ضد عفوني كننده با اثربخشي بالا، محلولي ايده آل براي ضدعفوني كردن ابزار و تجهيزات دندانپزشكي است، زيرا عليرغم توان ضدعفوني كنندگي بسيار بالا، به دليل عدم خاصيت خورندگي، كليه ابزار را به راحتي و به سرعت ضدعفوني مي نمايد.