مقاله بررسي ميزان اثربخشي «نظام آموزش کارکنان شهرداري کرج» با «رويکرد توانمندسازي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در مديريت شهري از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اثربخشي «نظام آموزش کارکنان شهرداري کرج» با «رويکرد توانمندسازي»
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله اثربخشي آموزش
مقاله مدل کرک پاتريک
مقاله ارزشيابي آموزش
مقاله توانمندسازي و شهرداري کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي وضعيت موجود نظام آموزش کارکنان شهرداري کرج و ميزان اثربخشي آن از ديدگاه مديران و فراگيران که طي سالهاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۲ در کلاسهاي ضمن خدمت کوتاه مدت شرکت کرده اند، انجام گرفته است. روش تحقيق، «توصيفي» و «روش گردآوري داده ها» نيز به صورت مطالعات کتابخانه اي و تحقيقات ميداني با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بررسي اسناد و مدارک واحد آموزش شهرداري کرج  جمع آوري شده است. در اين سالها تعداد ۷۵ دوره آموزشي براي ۳۹۸۹ نفر از پرسنل شهرداري کرج به ميزان ۳۹۲۷ ساعت برگزار شده است که بيشترين ميانگين ساعت آموزشي گذرانده شده براي هر فرد مربوط به سال ۸۶ برابر با ۷۴ ساعت و سپس، سال ۸۷ برابر با ۵۷ ساعت است. نتايج پژوهش بر اساس مدل چهار سطحي«کرک پاتريک»، نشان داد که ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي گذرانده شده در شهرداري کرج از ديدگاه مديران و فراگيران در سطوح واکنش‏، رفتار و نتايج، «مطلوب» و در سطح يادگيري در حد «متوسط» بوده است.