مقاله بررسي ميزان احساس برخورداري زنان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان احساس برخورداري زنان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله حقوق شهروندي
مقاله طبقه اجتماعي
مقاله جامعه پذيري جنسيتي
مقاله تقسيم جنسيتي کار خانگي
مقاله سن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درحالي كه زنان يکي از ارکان اصلي توسعه پايدار مي باشند و بدون مشاركت فعال آنان، توسعه به سرانجام نخواهد رسيد، در سراسر جهان و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه از نابرابري هاي بسياري در رنج هستند. بهبود موقعيت زنان موجب مشارکت اجتماعي بيشتر آنان و در نتيجه پيشرفت جامعه مي گردد. يکي از پديده هاي اجتماعي که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، مساله حقوق شهروندي است. حقوق شهروندي به عنوان يکي از مهم ترين مولفه هاي حقوق فردي و معرف هاي نابرابري هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي سهم به سزايي در احساس عدالت اجتماعي و در نهايت توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دارد. بر اين اساس هدف اصلي مطالعه حاضر سنجش ميزان برخورداري زنان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن است. اين مطالعه در سال ۱۳۸۸ در بين ۵۰۰ نفر از زنان شهر تهران که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش اين تحقيق پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که ميزان برخورداري زنان از حقوق شهروندي پايين است. همچنين متغيرهاي طبقه اجتماعي، جامعه پذيري جنسيتي، تقسيم جنسيتي کار خانگي، سن و وضعيت تاهل بر ميزان برخورداري زنان از حقوق شهروندي موثر است.