مقاله بررسي ميزان ارتباط بين نتايج حاصل از ارزشيابي مستمر و ارزشيابي پاياني دانش آموزان متوسطه نظري استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان ارتباط بين نتايج حاصل از ارزشيابي مستمر و ارزشيابي پاياني دانش آموزان متوسطه نظري استان بوشهر
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي پاياني
مقاله ارزشيابي مستمر
مقاله دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاني حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ره جو سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي ميزان ارتباط بين نتايج حاصل از ارزشيابي مستمر و ارزشيابي پاياني دانش آموزان متوسطه نظري استان بوشهر صورت گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگي بودکه ارتباط بين نتايج ارزشيابي مستمر (به عنوان متغير پيش بيني کننده) و نتايج ارزشيابي پاياني (به عنوان متغيير پيش بيني شونده) مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش کليه دانش آموزان سال دوم و سوم مقطع متوسطه شاخه نظري (رياضي و فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني) استان بوشهر بودند که در سال ۸۹-۸۸ در دبيرستان هاي استان بوشهر مشغول تحصيل بودند. نمونه اين پژوهش عبارت بود از ۳۳۸۰ نفر از بين دانش آموزان سال دوم و سوم شاخه نظري دبيرستان هاي استان بوشهرکه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب وسپس به اطلاعات پرونده تحصيلي دانش آموزان مراجعه و نمرات دروس مورد نظر در پژوهش (ادبيات، زبان خارجه و دين و زندگي) استخراج و طبقه بندي شد. براي گردآوري داده ها از اطلاعات موجود در پرونده تحصيلي دانش آموزان که شامل نمرات ارزشيابي مستمر و پاياني دانش آموزان بود، استفاده شد که براي تجزيه و تحليل نتايج از روش هاي آمار توصيفي شامل جداول توزيع فراواني، نمودار، درصد، ميانگين و انحراف معيار و روش هاي آمار استنباطي شامل تحليل ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شد. نتايج نشان داد که بين نمرات ارزشيابي مستمر و پاياني رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، به گونه اي که به طور متوسط نمرات حاصل از ارزشيابي مستمر حدود %۵۳ واريانس نمرات ارزشيابي پاياني پيش بيني مي کند، به عبارت ديگر، علي رغم تنوع متغيرهايي مانند رشته تحصيلي، دروس مختلف، پايه تحصيلي، نتايج حاکي از وجود اين رابطه بود. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که ارزشيابي مستمر نقش تعيين کننده اي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هاي مختلف تحصيلي،رشته هاي مختلف و دروس مختلف دارد.