مقاله بررسي ميزان استرس شغلي و برخي عوامل موثر بر آن در زنان شاغل شهر اردبيل در سال ۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۷۶ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استرس شغلي و برخي عوامل موثر بر آن در زنان شاغل شهر اردبيل در سال ۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله استرس شغلي
مقاله زنان
مقاله اشتغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عقيل
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اهميت توجه به استرس شغلي زنان تنها به خاطر خسارت اقتصادي آن نيست و اثرات زيانبار آن بر سلامت جسم و روان فرد، خانواده و جامعه از موارد مهم قابل توجه است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان استرس شغلي در زنان شاغل شهر اردبيل انجام گرفت.
روش کار: در يك مطالعه توصيفي- مقطعي ۱۲۵۰ زن شاغل در ادارات مختلف شهر اردبيل در سال ۱۳۸۸ انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محتواي شغلي كارازاك (Karsek) بود و تجزيه و تحليل داده ها با آزمون کاي اسکوئر (Chi square) انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ۶۲٫۸% زنان شاغل از استرس متوسط و ۳۶٫۵% از استرس شديد برخوردار هستند. بين ميزان استرس افراد با تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، محل سكونت، سابقه كار، تعداد ساعات كار در شبانه روز، شيفت كاري، وضعيت استخدامي، سابقه بيماري هاي جسمي و بيماري هاي رواني ارتباط معني دار آماري وجود دارد (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به سطح بالاي استرس در زنان شاغل، جهت ارتقا شاخص هاي سلامت روان در فرد، خانواده و جامعه و نيز افزايش بهره وري و رضايت مندي کارکنان، تدوين برنامه ريزي استراتژيک و جامع توسط مسوولين و دست اندرکاران امر ضروري به نظر مي رسد.