مقاله بررسي ميزان استرس شغلي کتابداران و مديران کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور (مطالعه موردي شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استرس شغلي کتابداران و مديران کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور (مطالعه موردي شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله کتابداران
مقاله کتابخانه عمومي
مقاله نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان استرس شغلي کتابداران و مديران کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور شهر تهران در سال ۱۳۸۸ انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع پيمايشي است و جامعه پژوهش، ۱۰۳ نفر از کتابداران و مديران کتابخانه هاي عمومي شهر تهران هستند که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه استرس شغلي اوسيپو است.
يافته ها: از نمونه مورد بررسي، ۲۳ نفر (۳۳٫۲۲ درصد) در سمت مدير کتابخانه و ۷۹ نفر (۷۰٫۷۶ درصد) در سمت کتابدار مشعول به خدمت بودند. ميانگين استرس شغلي نمونه مورد بررسي (۱۹۴٫۲۰) بود که با توجه به جدول نحوه امتياز گذاري مقياس اوسيپو جهت تعيين استرس شغلي، تنيدگي کلي استرس شغلي در حد تنيدگي طبيعي بوده است، لذا استرس شغلي در نمونه مورد بررسي مشاهده نشده است و بيشترين ميانگين اَبعاد استرس شغلي مربوط به بعد بار کاري نقش و کمترين ميانگين ابعاد استرس مربوط به بعد محيط فيزيکي مي باشد. همچنين بين استرس شغلي و ويژگي هاي جمعيت شناختي (سن، سابقه کار) رابطه معناداري وجود نداشت و نيز تفاوت معناداري در شرايط محيط کاري، سابقه، تشويق، و درآمد اقتصادي گروه هاي مورد بررسي از لحاظ استرس شغلي ملاحظه نشد.
اصالت/ارزش: مقاله حاضر با شناسايي ميزان استرس شغلي کتابداران کتابخانه هاي عمومي در شش بعد بار کاري نقش، بي کفايتي نقش، دوگانگي نقش، محدوده نقش ، مسووليت، و محيط فيزيکي نشان داد که در بعد بار کاري نقش که مرتبط با چگونگي پاسخگويي شخص نسبت به تقاضاهاي محيط کار است، نياز به توجه بيشتري براي برنامه ريزي به منظور به حداقل رساندن استرس است. به علاوه مديران مي توانند با مداخله در اين شش بعد، ميزان استرس کارکنان را کنترل کنند.