مقاله بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشجويان پيام نور و ارايه الگويي جهت استفاده بهينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشجويان پيام نور و ارايه الگويي جهت استفاده بهينه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناورى اطلاعات
مقاله فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقاله آموزش از راه دور
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي هزارجريبي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بر اساس نتايج به دست آمده از طرح پژوهشي بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ساري و ارايه الگويي جهت استفاده بهينه تهيه شده است و هدف آن بررسي ميزان استفاده دانشجويان دانشگاه پيام نور از فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است. اين پژوهش به صورت توصيفي ـ پيمايشي مقطعي انجام شده و ۳۰۰ نفر از دانشجويان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به پرسش نامه پاسخ داده اند. نتايج نشان داد که بين سن و ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور رابطه معناداري وجود دارد. همچنين وضعيت اقتصادي دانشجويان در ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موثر است. از سوي ديگر، بين وضعيت اجتماعي دانشجويان در ميزان استفاده از رايانه رابطه اي وجود ندارد، اما بين وضعيت اجتماعي دانشجويان و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معناداري مشاهده مي شود. جنسيت از عوامل كم اثر و رشته تحصيلي از عوامل بي اثر در ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات است.