مقاله بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور از مجله هاي الکترونيکي و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور از مجله هاي الکترونيکي و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استفاده از مجله هاي الکترونيکي
مقاله آشنايي با پايگاه هاي اطلاعاتي تمام متن پيوسته
مقاله مهارت رايانه اي و شبکه اي
مقاله دسترسي به مجله هاي الکترونيکي
مقاله مسايل و مشکلات رايانه اي و شبکه اي
مقاله اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك كار مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور، از مجله هاي الکترونيکي و عوامل موثر بر ميزان استفاده آن ها از اين گونه مجله هاي است. جامعه آماري اين تحقيق، کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور و ابزار سنجش، پرسش نامه کتبي است که بين کليه اعضاي هيات علمي توزيع گرديد و ۱۶۹ پرسش نامه برگشت داده شد.عواملي که تاثير آن ها بر متغير وابسته، يعني (ميزان استفاده از مجله هاي الکترونيکي) مورد سنجش قرار گرفت عبارتنداز: ميزان آشنايي اعضا با پايگاه هاي اطلاعاتي تمام متن پيوسته، ميزان مهارت رايانه اي و شبکه اي اعضا، ميزان دسترسي اعضا به مجله هاي الکترونيکي، ميزان مسايل و مشکلات رايانه اي و شبکه اي، ميزان پذيرش مجله هاي الکترونيکي از سوي اعضاي هيات علمي. يافته ها، نشان دهنده ميزان استفاده بسيار کم اعضاي هيات علمي از مجله هاي الکترونيکي مي باشد. نتايج آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که عواملي نظير دسترسي، آشنايي و مهارت رابطه مثبت و قوي با ميزان استفاده دارد. در حالي که مسايل و مشکلات رايانه اي و شبکه اي با ميزان استفاده از مجله هاي الکترونيکي رابطه منفي دارد. نتايج حاکي از آن است که ضعيف ترين رابطه معناداري مربوط به ميزان پذيرش مجله هاي الکترونيکي با ميزان استفاده از مجله هاي الکترونيکي است.