مقاله بررسي ميزان استفاده دانشجويان از مهارت هاي مطالعه و يادگيري و رابطه آن با وضعيت و سوابق تحصيلي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استفاده دانشجويان از مهارت هاي مطالعه و يادگيري و رابطه آن با وضعيت و سوابق تحصيلي آنها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي مطالعه و يادگيري
مقاله موفقيت تحصيلي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدخدايي محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تعيين ميزان استفاده دانشجويان از راهبردهاي مطالعه و يادگيري و ارتباط آن با وضعيت تحصيلي آنها انجام شد. در اين مطالعه ۴۲۵ نفر از دانشجويان سالهاي ۸۴ و ۸۶ دانشکده هاي ادبيات و مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهاي مطالعه و يادگيري کرمي (۱۳۸۴) که به منظور اندازه گيري ميزان استفاده دانشجويان از اين راهبردها طراحي شده است، توسط آنها تکميل گرديد. يافته ها حاکي از اين بود که عملکرد دانشجويان در استفاده از مهارت ها، در حد متوسط بود. دخترها بيشتر از پسرها از مهارت ها بهره برده، دانشجويان دانشکده ادبيات نيز بيشتر از دانشجويان دانشکده مهندسي از راهبردها استفاده کرده اند. بين دانشجويان روزانه و نوبت دوم و همچنين دانشجويان سال اول و سوم تفاوتي در استفاده از راهبردها مشاهده نشد. همبستگي بين رتبه کنکور و استفاده از راهبردها معنادار نبوده و همبستگي بين استفاده از راهبردها با معدل دوره متوسطه و معدل دانشگاهي دانشجويان معنادار بوده است و در نهايت تحليل رگرسيون نشان داد که فرآيند فراشناختي دانش و کنترل خود، بيشترين سهم را در تبيين موفقيت تحصيلي دانشجويان برعهده داشته است.