مقاله بررسي ميزان استفاده و شناسايي عوامل بازدارنده استفاده کارشناسان کشاورزي از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استفاده و شناسايي عوامل بازدارنده استفاده کارشناسان کشاورزي از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي
مقاله بازدارنده
مقاله ميزان استفاده
مقاله کارشناس کشاورزي
مقاله آذربايجان غربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي آذر سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين تحقيق بررسي ميزان استفاده کارشناسان کشاورزي استان آذربايجان غربي از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و شناسايي عوامل بازدارنده استفاده از فناوري هاي مذکور است. جامعه آماري تحقيق از کارشناسان کشاورزي استان آذربايجان غربي تشکيل شد (N=1050)که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماري ۲۵۶ نفر تعيين شد. ابزار جمع آوري داده هاي مورد نياز تحقيق پرسشنامه بود. ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۸۶ براي پرسشنامه به دست آمد. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که ميزان استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي توسط کارشناسان کشاورزي در سطح خوبي است. عوامل بازدارنده در زمينه استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي شامل عوامل اقتصادي، فني و محيطي بودند که مهم ترين آنها شامل هزينه بالاي اتصال به اينترنت، فقدان نيروي متخصص جهت رفع مشکل و عدم تجهيز اداره و محيط کار به رايانه بودند. نتايج به دست آمده از رگرسيون چندگانه نشان داد که مجموع متغيرهاي مستقل تحقيق توانايي ۵۳٫۵ درصد از ميزان تغييرات استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي را توسط کارشناسان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي، تبيين مي کند.