مقاله بررسي ميزان اضطراب و سطح کورتيزول بزاق در بيماران مبتلا به ليکن پلان دهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اضطراب و سطح کورتيزول بزاق در بيماران مبتلا به ليکن پلان دهاني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليکن پلان
مقاله اضطراب
مقاله بزاق
مقاله هيدروکورتيزون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلياني اصفهاني پريچهر
جناب آقای / سرکار خانم: توانگر عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ليکن پلان يک بيماري التهابي مزمن با درگيري پوست و مخاط دهان است که مي تواند منجر به آسيب به زندگي معمول افراد شود. هدف از اين مطالعه تعيين و مقايسه ميزان استرس و ميانگين سطح کورتيزول بزاق در بيماران ليکن پلان دهاني مي باشد.
روش بررسي: در مطالعه مقطعي – مشاهده اي از نوع توصيفي – تحليلي، نمونه کلي به دو گروه تقسيم شدند. گروه مورد آزمايش شامل بيست بيمار مبتلا به ليکن پلان دهاني و گروه شاهد شامل بيست نفر از افراد غيرمبتلا بودند. به منظور بررسي درجه استرس، از پرسشنامه اضطراب Cattle استفاده شد که شامل چهل پرسش در مورد مشکلات معمول بود که غالب افراد در زندگي خود، با آن مواجه مي شوند. به منظور جمع آوري بزاق در هر دو گروه از روش Spitting استفاده گرديد. نمونه هاي بزاق بين ساعت ۹ – ۱۰ صبح جمع آوري شده و سطح کورتيزول بزاق با استفاده از روش الايزا، اندازه گيري شد. اطلاعات توسط آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين درجه اضطراب در گروه مورد ۶٫۶۵ و در گروه شاهد ۵٫۶ بود که از نظر آماري، اختلاف معني داري وجود نداشت (p=0.13). ميانگين سطح کورتيزول بزاق در گروه مورد ۳٫۱۵ دسي ليتر بر ميکروگرم و در گروه شاهد ۳٫۶۳ دسي ليتر بر ميکروگرم بود. در اين مورد نيز اختلاف آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: ميانگين ميزان کورتيزول بزاق در افراد مبتلا به ليکن پلان دهاني کمتر از افراد غيرمبتلا بود. اما ميزان استرس در گروه مورد کمي بيشتر از گروه شاهد بود. همچنين بين ميزان استرس و غلظت کورتيزول بزاق، ارتباطي وجود ندارد.