مقاله بررسي ميزان اعتماد اجتماعي مردم به پليس و عوامل مرتبط با آن در استان ايلام ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اعتماد اجتماعي مردم به پليس و عوامل مرتبط با آن در استان ايلام ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله امنيت
مقاله دگرخواهي
مقاله خصوصيات فردي
مقاله مناسبات غيررسمي
مقاله وضعيت اقتصادي و پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامران فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تلاش بر اين است نشان داده شود که مردم تا چه اندازه به پليس اعتماد دارند و مهم ترين عوامل مرتبط با اين اعتماد کدامند؟
از اين رو ضمن مروري بر فضاي مفهومي موضوع و نظريه هاي موجود، ديدگاه زتومکا را براي تبيين مساله برگزيديم و براي تکميل آن از نظرات جانسون، تونيس، زيمل و گافمن استفاده کرديم.
اين تحقيق با روش پيمايشي به شيوه پهنانگر وايستا و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شد. از بين افراد بالاي ۲۰ سال ساکن در شهر ايلام، تعداد ۳۸۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي و نهايتا تصادفي (محلات چاليمار، سعدي و بانبرز) انتخاب شدند. پس از جمع آوري اطلاعات و تاييد روايي ابزار پژوهش توسط استادان، پايايي پرسشنامه نيز با آلفاي کرونباخ در برنامهspss  محاسبه شد. اطلاعات نهايي در سطح توصيفي با فراواني، درصد و نمودار و بعد استنباطي با آزمونهاي تحليل واريانس يکطرفه، اتا، پيرسون و کندال تائو b تحليل شد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بين متغيرهاي مستقل (احساس امنيت، خصوصيات فردي، دگرخواهي) با ميزان اعتماد افراد به پليس رابطه معني دار و مستقيم و بين متغيرهاي سن و تحصيلات با اعتماد نيز رابطه معني دار و منفي وجود دارد.