مقاله بررسي ميزان افسردگي در سالمندان مراکز توانبخشي و نگهداري شايستگان و جهانديدگان شهرکرد، ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان افسردگي در سالمندان مراکز توانبخشي و نگهداري شايستگان و جهانديدگان شهرکرد، ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله سالمندان
مقاله مراکز توانبخشي
مقاله مراکز نگهداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مباشري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: معزي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پير شدن جمعيت و سالمندي موجب مطرح شدن مسايل مربوط به اين دوره از زندگي مي گردد. افسردگي از اختلالات شايعي است که در اين دوره رواج دارد. اين تحقيق با هدف بررسي ميزان شيوع افسردگي در سالمندان مراکز شايستگان و جهانديدگان شهرکرد صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي کليه افراد ساکن در دو مرکز توانبخشي و نگهداري شايستگان و جهانديدگان شهرکرد که هر دو تحت نظارت سازمان بهزيستي هستند، مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان افسردگي با استفاده از پرسشنامه استاندارد افسردگي بک (Beck) گردآوري و داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، من ويتني و کروسکال واليس تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين سني افراد مورد مطالعه ۱/۱۶±۷/۶۸ سال و ميانگين نمرات افسردگي ۲/۹±۱۱/۲۳ بود. بر اساس يافته هاي تحقيق ۹/۶۴ درصد افراد به افسردگي خفيف، ۸/۱۵% به افسردگي متوسط، ۸/۱۵% فاقد علامت و فقط ۵/۳% داراي افسردگي شديد بودند. بر اساس يافته هاي پژوهش بين نمره افسردگي و سن و وضعيت تاهل ارتباط آماري معني داري مشاهده گرديد (P<0.05).
نتيجه گيري: افسردگي بدون علامت و خفيف از مشکلات شايع سالمندان مي باشد و لازم است اقداماتي در جهت پيشگيري اوليه از افسردگي در سالمندان صورت گيرد.