مقاله بررسي ميزان افسردگي همسران شهيد استان تهران با استفاده از مقياس ويژه سنجش افسردگي همسران شهيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۵۰ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان افسردگي همسران شهيد استان تهران با استفاده از مقياس ويژه سنجش افسردگي همسران شهيد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله مقياس ويژه افسردگي همسران شهيد
مقاله همسران شهيد استان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن رسول
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افسردگي به عنوان شايع ترين اختلال رواني، نقش عمده اي در تعيين ميزان سلامت رواني افراد بر عهده دارد. در اين ميان داغديدگي‌ و فقدان‌ همسر يكي‌ از مهم ترين‌ علل زمينه ساز افسردگي ‌به‌شمار مي‌رود. بر اين اساس پژوهش حاضر با اين هدف پي ريزي شد تا ميزان‌ افسردگي‌ را در بين‌ همسران‌ شهيد استان تهران با استفاده از مقياس ويژه سنجش افسردگي همسران شهيد مورد بررسي قرار داده و ارتباط آن‌ را با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي مطالعه نمايد.
روش تحقيق: پژوهش حاضر در چهارچوب يك مطالعه توصيفي بر روي ۶۶۰ نفر از همسران شهيد استان تهران كه به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده بودند، اجرا شد. ابعاد روان سنجي پرسشنامه تحقيق كه مقياسي ويژه براي سنجش افسردگي همسران شهيد بود، توسط نويسندگان اين تحقيق مطالعه شده و اعتبار و پايايي آن جهت به كارگيري در جمعيت ايراني همسران شهيد مورد تاييد قرار گرفته است. در ادامه داده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آزمون هاي آماري ضريب همبستگي و آزمون تحليل واريانس يك طرفه در سطح معني داري  P<0.05تحليل شد.
يافته ها: نزديك به ۵۰ درصد آزمودني ها نمره بالاتر از ميانگين را در پرسشنامه تحقيق كسب كرده اند كه اين وضعيـت نشـان گر وجود سطح بالاتر از متوسط افكار و احسـاسات افسـردگي در ميان جامعه همسران شهيد ايـران مي باشد. نمرات افسردگي همسران شهيد با ميزان درآمد آن ها رابطه همبستگي معكوس و معني داري داشت (r=-0.17وp<001). نمرات آزمودني ها برحسب متغيرهايي مثل سطح تحصيلات، وضعيت محل سكونت و اشتغال آن ها تفاوت معني داري با يكديگر داشت، ولي وضعيت تاهل تاثير معني داري بر ميزان افسردگي همسران شهيد نداشت.
نتيجه گيري: نتايج حاكي از شيوع بالاي علايم افسردگي در ميان همسران شهيد استان تهران بود. هم چنين نتايج نشان داد كه اغلب همسران شهيد در مورد تجارب و خاطرات مربوط به زمان جنگ نگراني داشته و در اين زمينه از اشتغال ذهني برخوردارند. درآمد بالاتر، سطح تحصيلات بيشتر، برخورداري از محل سكونت شخصي و شاغل بودن با نمرات پايين تر در مقياس افسردگي همراه بود.