مقاله بررسي ميزان انتقال انفرادي و مخلوط فلزات سنگين مس و کادميوم باشوينده Linear Alkyl Solfonate در زنجيره غذايي بچه ماهي سفيد يك گرمي (Rutilus frisii kutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان انتقال انفرادي و مخلوط فلزات سنگين مس و کادميوم باشوينده Linear Alkyl Solfonate در زنجيره غذايي بچه ماهي سفيد يك گرمي (Rutilus frisii kutum)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادميوم
مقاله مس
مقاله جلبک
مقاله دافني
مقاله ماهي سفيد
مقاله شوينده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ميزان انتقال انفرادي و مخلوط فلزات سنگين مس و کادميوم با شويندهLAS  (سديم آلکيل بنزن سولفانات خطي) در زنجيره غذايي بچه ماهي سفيد يك گرمي نشان داده شده است، انتقال فلز سنگين کادميوم در زنجيره غذايي از مقدار حد مجاز اضافه شده در محيط کشت جلبک (Scenedesmus obliquus) به مقدارppm 0.0127 ، بترتيب در جلبک آلوده، ۰٫۰۰۴۱ و در دافني(Daphnia magna)  0.0015 بود در بچه ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) تغذيه شده با دافني آلوده، مقدار قابل توجهي مشاهده نشده و در مورد بچه ماهي سفيد تغذيه شده با جلبک آلوده ppm 0.002 بدست آمد و ميزان انتقال در زنجيره بترتيب، ۳۲% و ۸% و ۱۶% اندازه گيري شد. انتقال فلز سنگين مس، از مقدار حد مجاز اضافه شده به محيط کشت جلبک به ميزان ppm 0.15، مقدار ۰٫۰۷ در جلبک آلوده در دافني ۰٫۰۲ و در بچه ماهي سفيد تغذيه شده بادافني ميزان قابل توجهي مشاهده نشد. در بچه ماهي سفيد تغذيه شده با جلبک آلودهppm 0.02  و انتقال در زنجيره بترتيب، ۴۶%، ۱۳% و ۱۳% بدست آمد و ميزان انتقال مخلوط LAS+Cd))، از مقدار حد مجاز آلاينده هاي اضافه شده به محيط کشت جلبک به مقدار (۰٫۰۱۲۷ وppm (2.153 ، در جلبک آلوده ۰٫۰۰۷ ودر دافني ۰٫۰۰۳ و در بچه ماهي سفيد تغذيه شده از دافني ۰٫۰۰۱ ودر بچه ماهي تغذيه شده باجلبک آلوده ppm 0.003 و ميزان انتقال در زنجيره بترتيب، ۵۸%، ۲۵%، ۸%، ۲۵% بدست آمد. همچنين نتايج بدست آمده از انتقال مخلوط LAS ,Cu نشان داد، از مقدار حد مجاز آلاينده هاي افزوده شده به محيط کشت جلبک به مقدار ۰٫۱۵ وppm 2.153 ، در جلبک آلوده ۰٫۰۹ و در دافني ۰٫۰۵، بچه ماهي سفيد تغذيه شده توسط دافني آلوده ۰٫۰۱ و در بچه ماهي سفيد تغذيه شده با جلبک آلوده ppm 0.04 و ميزان انتقال در زنجيره بترتيب، ۶۰% و ۳۳% و ۶% و ۴۵% بدست آمد. باتوجه به آزمون غير پارامتري کروسکال – واليس نتيجه مي شود بين دو آلاينده Cu وLAS+Cu  از نظر ميزان انتقال ومقدار جذب، در حلقه هاي زنجيره غذايي، اختلاف معني دار آماري (P>0.01) همچنين بين دو آلاينده Cd و LAS+Cd از نظرميزان انتقال و مقدار جذب، در حلقه هاي زنجيره غذايي اختلاف معني دار آماري مشاهده نمي گردد (P>0.01) تحليل نتايج بدست آمده نشان داد کادميوم در مقايسه با مس سمي تر است و در حالت مخلوط با LAS درصد سميت چند برابر افزايش مي يابد.