مقاله بررسي ميزان انطباق چکيده مقاله هاي مجلات فارسي زبان دانشگاه علوم پزشکي تهران با استانداردهاي ايزو ۲۱۴ و دستورالعمل گروه ونکوور، در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان انطباق چکيده مقاله هاي مجلات فارسي زبان دانشگاه علوم پزشکي تهران با استانداردهاي ايزو ۲۱۴ و دستورالعمل گروه ونکوور، در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چکيده نويسي و نمايه سازي
مقاله استاندارد ايزو ۲۱۴
مقاله دستور العمل گروه ونکوور
مقاله استانداردهاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدخدا هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکدستي و همسونگري ويژگي چکيده نويسي اصولي است. اين مهم، بدون تبعيت از دستورالعمل ها و استانداردهاي جهاني محقق نخواهد شد. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان انطباق چکيده مقاله هاي مجلات فارسي زبان دانشگاه علوم پزشکي تهران با استانداردهاي ايزو ۲۱۴ و دستورالعمل گروه ونکوور درسال ۱۳۸۸ است.
روش بررسي: روش پژوهش پيمايشي از نوع توصيفي است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه مجلات تمام متن فارسي زبان داراي چکيده انگليسي دانشگاه علوم پزشکي تهران است که تا تاريخ انجام اين پژوهش (۳۰/۱۱/۱۳۸۸) در وب سايت مجلات دانشگاه قابل ملاحظه بودند. تعداد ۱۰۰ چکيده از مقاله هاي آخرين شماره اين مجلات به عنوان نمونه، به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات دو ليست کنترل جداگانه، منعکس از استانداردهاي ايزو ۲۱۴ و دستورالعمل گروه ونکوور در بخش چکيده نويسي است که براي نمونه مورد نظر تکميل شد.داده هاي بدست آمده بعد از ورود به رايانه و استفاده از نرم افزارExcel ،SPSS  و روش هاي آماري مناسب تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که ميانگين ميزان انطباق کلي چکيده ها با استانداردهاي ايزو، ۸۵٫۳۷ درصد (انحراف معيار۲۴٫۹۳  درصد)، و با دستورالعمل هاي گروه ونکوور ۸۴٫۴۴ درصد (انحراف معيار ۲۴٫۳۶) است. چکيده ها در بخش «بيان يافته ها» بيشترين و در بخش «ارایه نتايج فرعي» کمترين ميزان انطباق را با استانداردهاي ايزو، و در بخش «وجود کليد واژه» و «ذکر يافته ها» بيشترين و در بخش «برگرفته شدن کليد واژه ها از سرعنوان هاي موضوعي پزشکي» کمترين ميزان انطباق را با دستورالعمل هاي گروه ونکوور دارند.
بحث و نتيجه گيري: ميزان انطباق چکيده هاي مورد بررسي، با استاندارد ايزو ۲۱۴ و دستورالعمل هاي گروه ونکوور در حد مطلوبي بوده و اختلاف زيادي با هم نداشتند. تبعيت بيشتر از استاندارد ايزو در بخش «ارایه نتايج فرعي» و دستورالعمل گروه ونکوور در بخش « برگرفته شدن کليدواژه ها از سرعنوان هاي موضوعي پزشکي» لازم به نظر مي رسد.