مقاله بررسي ميزان انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با رفتارهاي پر خطر بهداشتي در دانشجويان پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۸۴ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با رفتارهاي پر خطر بهداشتي در دانشجويان پسر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش تحصيلي
مقاله رفتارهاي پر خطر بهداشتي
مقاله دانشجويان
مقاله دانشگاه هاي يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي محمودآباد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ثروت فرخ لقا
جناب آقای / سرکار خانم: عسكرشاهي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دانشگاه يك موقعيت آموزش رسمي است و فراگيران براي اين كه در اين موقعيت موفق شوند بايد يادگيري موثر داشته باشند. كليد يادگيري موثر انگيزش مي باشد، انگيزش تحصيلي علاوه بر يادگيري مي تواند نقش پيشگيري در گرايش به رفتارهاي پرخطر بهداشتي داشته باشد. بر اين اساس ما بر آن شديم كه وضعيت انگيزش تحصيلي در دانشجويان شهر يزد را بررسي نموده و ارتباط انگيزش تحصيلي با رفتارهاي پرخطر بهداشتي را مطالعه نماييم.
روش بررسي: مطالعه حاضر، توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بوده، ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد و محقق ساخت مي باشد. حجم نمونه ۷۲۰ نفر بوده است كه بصورت چند مرحله اي مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج: در اين مطالعه ۴/۳۲ درصد از دانشجويان از وضعيت انگيزش متوسطي برخوردار بودند. ۳/۲۳ درصد سيگار و ۶/۵ درصد داروهاي روان گردان مصرف مي كردند. اين در حالي است كه ۶/۴۰ درصد از دانشجويان عنوان نموده اند كه به طور مرتب ورزش مي كنند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه وضعيت استعمال سيگار، مصرف الكل، درگيري فيزيكي، رفتار پرخطر جنسي، تماشاي فيلم غير اخلاقي و وضعيت استفاده از كمربند ايمني با ا نگيزش تحصيلي همبستگي معناداري دارد (.(P<0.05 همچنين بين وضعيت ميزان ساعات مطالعه و وضعيت انگيزش تحصيلي همبستگي معناداري وجود داشت (.(P<0.05
نتيجه گيري: با توجه به اينكه بين وضعيت انگيزش تحصيلي دانشجويان بارفتارهاي پر خطر بهداشتي همبستگي مثبت وجود دارد، لذا برگزاري كارگاه هاي آشنايي با مدل هاي انگيزش در اساتيد و دانشجويان، تحليل نحوه گذراندن اوقات فراغت در دانشجويان و فراهم كردن زمينه جذب بيشتر دانشجويان در انجمن هاي علمي ضروري به نظر مي رسد.