مقاله بررسي ميزان بروز اولين تشنج بدون تب بعد از اولين تشنج تب خيز و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز اولين تشنج بدون تب بعد از اولين تشنج تب خيز و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشنج تب خيز
مقاله تشنج تب خيز کمپلکس
مقاله صرع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: محولاتي شمس آبادي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شايع ترين اختلال نورولوژيک کودکان، تشنج تب خيز است. با توجه به ميزان بروز متفاوت تشنج بدون تب بعد ازاولين تشنج تب خيز و عوامل مختلف موثر بر آن، اين تحقيق به منظور تعيين ميزان بروز اولين تشنج بدون تب بعدي و عوامل خطرزاي مرتبط با آن صورت گرفت.
روش بررسي: تحقيق به روش Longitudinal بر روي کليه کودکاني که به علت اولين حمله تشنج تب خيز از فروردين ۱۳۸۳ لغايت مهر ۱۳۸۴ بطور مستمر مراجعه و در بخش اطفال بيمارستان شهيد صدوقي يزد بستري شده بودند، انجام گرفت. اين کودکان حداقل ۱۵ ماه پيگيري شدند و آناليز اطلاعات با آزمون آماري دقيق فيشر صورت گرفت.
يافته ها: تحقيق روي ۱۳۹ کودک واجد شرايط که ۷/۵۴ درصد پسر و ۳/۴۵ درصد دختر در سنين ۲۱/۱± ۰۳/۲ سال بودند، انجام گرفت. نوع تب و تشنج در ۶۷ درصد موارد ساده و در ۳۳ درصد موارد کمپلکس بود. تشنج بدون تب بعدي در ۵/۶ درصد بيماران بروز کرد و زمان بروز آن ۴/۹ ± ۸/۷ ماه بعد بود. عوامل مرتبط با بروز آن شامل تشنج تب خيز در ظرف کمتر از يکساعت از شروع تب، تشنج تب خيز کمپلکس از نوع فوکال، تاخير تکاملي و عود تشنج تب خيز بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه تشنج تب خيز فوکال از ريسک فاکتورهاي بروز تشنج بدون تب بعدي بود لذا بايد در تشخيص اين نوع تشنج ها، دقت بيشتري به خرج داد.