مقاله بررسي ميزان بروز باز شدن محل عمل جراحي بعد از سزارين و برخي عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۹۶ تا ۴۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز باز شدن محل عمل جراحي بعد از سزارين و برخي عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارين
مقاله باز شدن زخم جراحي
مقاله عفونت زخم جراحي
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح گرگري ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: ذنوبي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پويامقدم شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سزارين شايع ترين عمل جراحي در بسياري از بيمارستان ها مي باشد. ميزان بروز عفونت محل عمل بعد از زايمان سزارين ۳ تا ۱۵ درصد گزارش شده است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان بروز و فاکتورهاي موثر در باز شدن محل عمل بعد از سزارين بود.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده به صورت گذشته نگر در دو مرحله طراحي شد. در فاز يک مطالعه کوهورت تاريخي بروز باز شدن محل برش عمل جراحي در بيماران و در فاز دوم در يک مطالعه مورد شاهدي فاکتورهاي خطر باز شدن محل عمل جراحي در بيماران بررسي شد. تمام بيماراني که در سال هاي ۸۲ تا ۸۷ در مرکز آموزشي و درماني بيمارستان مهديه وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي که يک بيمارستان سطح III است تحت عمل سزارين قرار گرفته وارد مطالعه شدند و بيماراني که دچار باز شدن محل عمل بعد از عمل سزارين شده اند به عنوان گروه مورد تحت بررسي قرار گرفتند. گروه کنترل به ميزان دو برابر گروه مورد و شامل بيماراني بود که در همان روز قبل و بعد از مورد تحت عمل سزارين قرار گرفته ولي دچار عفونت محل عمل نشدند.
يافته ها: در اين مدت روي ۱۰۵۲۵ بيمار، عمل سزارين انجام شده بود که در ۴۸ مورد (۰٫۴ درصد) محل عمل باز شده بود. با استفاده مدل رگرسيون لجستيک، عوامل خطر زير مشخص شدند: ديابت (p=0.02, OR:5.46, %95 CI: 1.02-49.2)، اختلالات فشارخون (p=0.001, OR:5 %95 CI: 1.7-14.3)، سزارين اورژانس (p=0.01, OR:3.3, %95 CI:1.2-9.4)، تب بعد از سزارين(p=0.00001, OR:16.2, %95 CI: 4.4-59) ، و لاپاراتومي بعد از سزارين(p=0.013, OR:6.3 %95 CI: 6.3-62) .
نتيجه گيري: با شناخت دقيق فاکتورهاي خطر دخيل در باز شدن محل عمل جراحي و کنترل آنها مي توان تا حد زيادي از ميزان اين عارضه کاست.