مقاله بررسي ميزان بروز ترومبوز وريدي مغز و برخي عوامل مرتبط با آن در شهر كرمانشاه در سال ۸۸ – ۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۶۴ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز ترومبوز وريدي مغز و برخي عوامل مرتبط با آن در شهر كرمانشاه در سال ۸۸ – ۸۹
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز وريدي مغز
مقاله بروز
مقاله MR ونوگرافي
مقاله MRI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبيري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: رزازيان نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ اسماعيلي محمدرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ترومبوز وريدهاي مغزي (CVT) يك اختلال نادر مي باشد. بروز CVT در كشورهاي در حال توسعه كاملا مشخص نيست. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان بروز موارد ترومبوز وريدي مغز، علایم و برخي عوامل مستعد كننده آن در شهر كرمانشاه انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي و حجم نمونه ۲۱ مورد بود. در اين مطالعه موارد ترومبوز مغزي تشخيص داده شده بر اساس سكانسهاي T1,T2 ,FLAIR MRI و تاييد شده بوسيله استاندارد طلايي MR ونوگرافي در طول مدت ۱۲ ماه وارد مطالعه شدند. داده هاي بدست آمده وارد نرم افزار آماري SPSS شد و با استفاده از آمار توصيفي، فراواني داده ها محاسبه شد.
يافته ها: در اين مطالعه ۲۱ بيمار شامل ۳ مرد (%۱۴٫۳) و ۱۸ زن (۸۵٫۷) با ميانگين سني  10.13±۳۶٫۰۰  سال مورد بررسي قرار گرفتند كه جمعا داراي ۵۵ مورد ترومبوز بودند. بيشترين علامت باليني، عامل مستعد كننده، اختلال همراه، سينوس درگير به ترتيب شامل سردرد (%۹۵٫۲)، مصرف(%۵۲٫۴) OCP ، انفاركت (%۴۷٫۶) و سينوس ساژيتال فوقاني %۷۱٫۴ بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه بروز ترومبوز وريدي مغز در شهر كرمانشاه نسبت به آمار ذكر شده در ساير مطالعات از ميزان نسبتا بالاتري برخوردار است، لذا انجام مطالعات آتي جهت بررسي بيشتر عوامل موثر در بروز اين بيماري توصيه مي شود.