مقاله بررسي ميزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه بازيکنان تيم فوتبال پگاه در رقابت هاي ليگ حرفه اي فوتبال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه بازيکنان تيم فوتبال پگاه در رقابت هاي ليگ حرفه اي فوتبال ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار پرخاشگرانه
مقاله فوتبال
مقاله ليگ حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني نژاد رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: برومنددولق محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي ميزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه بازيکنان تيم پگاه گيلان با توجه به برخي عوامل و موقعيت ها در رقابت هاي ليگ حرفه اي فوتبال ايران است. بدين منظور ۱۵ ديدار از رقابت هاي خانگي تيم پگاه در ليگ حرفه اي سال ۱۳۸۳-۸۴ به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. ۶ آزمونگر آشنا به فوتبال و پرخاشگري هاي رايج در آن با حضور در استاديوم ضمن تماشاي مستقيم بازي ها، رفتارهاي پرخاشگرانه بدني و کلامي بازيکنان را ثبت کردند. براي ثبت رفتارها از چک ليستي محقق ساخته با الگو گرفتن از چک ليست پرخاشگري رابرتس و همکاران (۱۹۹۹) استفاده شد. کليه اطلاعات پس از استخراج از چک ليست با استفاده از آزمون t مستقل،ANOVA  و آزمون تعقيبي LSD در سطح P£۰٫۰۵ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد که بين شيوع رفتارهاي پرخاشگرانه بدني و کلامي بازيکنان تفاوت معني داري وجود ندارد، ولي نتيجه مسابقه در رفتارهاي پرخاشگرانه بازيکنان موثر است. به طوري که هر دو پرخاشگري بدني و کلامي در مسابقات با نتيجه مساوي بيشتر از مسابقات با نتيجه برد و باخت بود. علاوه بر اين، تفاوت معني داري در شيوع اين رفتارها با مقايسه نتيجه ديدار قبل مشاهده نشد و رفتار پرخاشگرانه بازيکنان تيم پگاه در برابر تيم هايي که در رده بالا، پايين و وسط جدول رده بندي ليگ قرار داشتند، تقريبا برابر و يکسان بود. البته بين رفتار پرخاشگرانه بازيکنان در پست هاي مختلف اين تيم تفاوت معني داري مشاهده شد و اين رفتارها در پست هافبک از ديگر پست ها بيشتر بود به طور کلي نتايج تحقيق نشان داد که تفاوت رفتارهاي پرخاشگرانه با مقايسه نتيجه مسابقه و بازي در پست هاي مختلف فوتبال معني دار است.