مقاله بررسي ميزان بروز سل خارج ريوي طي سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ درشهرستان اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز سل خارج ريوي طي سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ درشهرستان اروميه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله خارج ريوي
مقاله اپيدميولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جهرمي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: سل خارج ريوي ممکن است هم زمان با سل ريوي يا سال ها بعد از عفونت اوليه سلي ايجاد شود. ميزان بروز سل خارج ريوي کم تر از سل ريوي مي باشد به گونه اي که حدود يک سوم موارد بيماري سل را سل خارج ريوي تشکيل مي دهد. هدف اين مطالعه، بررسي ميزان بروز سل خارج ريوي طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ در شهرستان اروميه مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه با روش مطالعاتي مقطعي و با استفاده از اطلاعات پرونده هاي بيماران مبتلا به سل خارج ريوي تشخيص داده شده طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ انجام شده است. و از نرم افزار ۱۶ Spss جهت آناليز داده ها استفاده شده است.
يافته ها: طي چهار سال از مجموع ۳۸۲ بيمار مبتلا به سل شناسايي شده در اروميه، تعداد ۱۳۴ (۳۵٫۱ درصد) بيمار مبتلا به سل خارج ريوي بودند که ميزان بروز چهارساله برابر با ۱۶٫۳۸ به ازاي صدهزار نفر مي باشد . بيشترين ميزان بروز (۴٫۴۴ به ازاي صدهزار نفر) در سال ۸۵ و کم ترين ميزان بروز (۳٫۷۶ به ازاي صدهزار نفر) در سال ۸۶ مي باشد. از نظر توزيع جنسي ۷۰ نفر (۵۲٫۲ درصد) مذکر و ۶۴ نفر (۴۷٫۸ درصد) مونث بودند که نسبت جنسي برابر با ۱٫۰۹ مي باشد. لنفادنيت سلي با ۴۲ بيمار (۳۱٫۳ درصد) شايع ترين نوع سل خارج ريوي طي چهار سال مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که سل خارج ريوي بيش از يک سوم موارد سل را شامل مي شود که با آمار سازمان جهاني بهداشت تقريبا همخواني دارد و ميزان بروز بيماري طي سه سال اول مورد مطالعه افزايش و در سال آخر کاهش يافته است.