مقاله بررسي ميزان بروز عوارض ناشي از واکسيناسيون رايج کشوري در کودکان و نوزادان شهر سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز عوارض ناشي از واکسيناسيون رايج کشوري در کودکان و نوزادان شهر سمنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسیناسیون
مقاله عوارض واکسیناسیون
مقاله کودکان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جندقي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي هدي
جناب آقای / سرکار خانم: ماهربنايي صبا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: قدمياري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بيات ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: ديانك شوري مينا
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ايمني زايي توسط واکسن موفقيت چشم گير و مقرون به صرفه اي را در پيش گيري از بيماري هاي عفوني به دست آورده است. هر چند واکسن هاي مورد استفاده کنوني بسيار اثر بخش هستند و عوارض جانبي آن ها ناچيز است، هيچ واکسني عاري از عوارض جانبي نيست. بروز واکنش نامطلوب متعاقب ايمن سازي با نگران کردن مردم، ممکن است سبب انصراف آن ها از ايمن سازي بعدي کودکان شود. هدف اين مطالعه، بررسي ميزان بروز عوارض ناشي از واکسيناسيون رايج کشوري در کودکان و نوزادان شهر سمنان بود.
مواد و روش ها: در يک مطالعه طولي (آينده نگر)، کليه کودکاني که در ۱۱ مرکز انجام واکسيناسيون در فاصله زماني آغاز مهرماه ۱۳۸۵ تا پايان اسفند ماه ۱۳۸۵ واکسينه شدند مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسش نامه اي شامل مشخصات دريافت کننده واکسن، نوع واکسن، وزن هنگام تولد، نوع تغذيه و ۴۶ عارضه واکسيناسيون تعبيه شده بود. اين پرسش نامه ها در بدو تولد،۱۲ ،۱۸ ،۶ ،۴ ، ۲ ماهگي تکميل شد.
يافته ها: ۵۷۷۶ کودک مورد بررسي قرار گرفتند. ۲۹ درصد از کودکان حداقل يک عارضه ناشي از واکسيناسيون را بروز دادند. شايع ترين عارضه هاي واکسيناسيون به ترتيب عبارت بود از: تب(%۲۴) ، درد محل تزريق (%۳٫۶)، تورم (%۲٫۴)، نقاط قرمز رنگ محل تزريق (%۲٫۱)، برجستگي سفت در محل تزريق (%۲٫۱)، زخم محل تزريق (%۱٫۹). ميزان بروز ساير عوارض زير %۱ بود. خطرناک ترين عارضه ناشي از واکسن، آنسفاليت و ۲ مورد تب و تشنج بودند. بيش ترين موارد بستري، ناشي از عارضه واکسن MMR بود. در نهايت در هر نوبت واکسيناسيون، از هر ۴ کودک ۱ کودک حداقل يک عارضه ناشي از واکسيناسيون را بروز مي دهد که عمده ترين آن تب بود.
نتيجه گيري: به طور کلي، واکسيناسيون رايج کشوري که عليه ۹ بيماري عفوني واگير انجام مي پذيرد از عوارض پاييني برخوردار است. اين عوارض عمدتا خفيف و گذرا است و بخش عمده اي حتي بدون نياز به درمان دارويي برطرف مي شوند. البته در اين ميان، ممکن است عوارض نادر و خطرناکي مانند تشنج و آنسفاليت رخ دهد. از اين رو، يک برنامه دقيق پيگيري و ثبت گزارش عوارض ايمن سازي الزامي است.