مقاله بررسي ميزان بروز و رابطه P53، P63 و عفونت HPV با Stage كلينيكي و Grade ميكروسكوپي كارسينوم سلول سنگفرشي حفره دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز و رابطه P53، P63 و عفونت HPV با Stage كلينيكي و Grade ميكروسكوپي كارسينوم سلول سنگفرشي حفره دهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله P63
مقاله P53
مقاله HPV
مقاله IHC ،PCR ،Oral squamous cell carcinoma

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: جدلي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي عباس فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان سلول سنگفرشي دهان هشتمين سرطان شايع شناخته شده است. اين سرطان از موتاسيون در DNA كراتينوسيت ها ايجاد مي گردد و عوامل متعددي باعث ايجاد آن مي شوند. انواع HPV با ريسك بالاي عفونت زايي، موتاسيون در P53 به عنوان سركوب گر تومور و تظاهر بيش از اندازه P63 در ايجاد اين سرطان دخيل هستند. به همين دليل مطالعه حاضر با هدف مقايسه بروز و رابطه اين سه فاكتور در Stage و Grade در بيماران مبتلا به Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) صورت پذيرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه آزمايشگاهي مقطعي، از ۴۰ بلوك پارافيني درStage هاي ۱، ۲، ۳ و ۴ هماهنگ سازي شده استفاده گرديد و ماركرهاي p53 وp63  به روش رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي (IHC) و حضور HPV به روشPCR  بررسي شده، اطلاعات حاصل به وسيله آزمون Spearman correlation آناليز شدند.
يافته ها: در بررسي حاضر فراواني كلي P53 در ۴۰ نمونه به طور متوسط ۲۵٫۶۶±۳۳٫۰۴ (۴۱٫۱۴-(CI=24.94 و فراواني كليP63  در ۴۰ نمونه به طور متوسط ۱۹٫۳۵±۳۹٫۲۵ (۴۵٫۳۷- (CI=33.13بود. ميزان بروز P53 با stage وgrade  رابطه آماري معني داري را نشان داد كه به ترتيب (P=0.0001) و (P=0.013) بود. درصد رنگ پذيري P63 هم رابطه آماري معني داري را با grade نشان داد (P=0.049). حضور HPV در بيماران به اين صورت بود كه ژنومHPV16  در ۸ نمونه از ۴۰ نمونه (۲۰%) مشاهده گرديد و حضور ژنوم HPV18 در ۳ نمونه (۷٫۵%) ديده شد. در كل، فراواني حضور ويروس در ۴۰ نمونه (۴۰%) بود (۱۰٫۴۰). رابطه آماري معني داري بين بروز P53 و HPV16 نيز مشاهده شد(P=0.003) . HPV18 نيز با grade رابطه آماري معني داري داشت (P=0.011).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي حاصل مي توان نتيجه گيري كرد كه بروز P53 و P63 مي توانند در ايجاد و پيشرفت OSCC نقش داشته و حضور HPV مخصوصا نوع HPV16 به عنوان يك ريسك فاكتور در ايجاد OSCC به حساب مي آيد.