مقاله بررسي ميزان بروز و نتايج باليني اعمال جراحي انكساري مجدد قرنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بينا از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز و نتايج باليني اعمال جراحي انكساري مجدد قرنيه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانلري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين ميزان بروز، عوامل همراه و نتايج باليني اعمال مجدد پس از جراحي ليزري انكساري قرنيه.
روش پژوهش: در اين مطالعه توصيفي گذشته نگر از مجموع بيماراني كه در حد فاصل اول فروردين ۱۳۸۴ تا پايان آذرماه ۱۳۸۵ تحت اعمال جراحي ليزري انكساري قرنيه قرار گرفته بودند، پرونده مواردي كه تحت عمل مجدد قرار داشتند وارد مطالعه شد و حدت بينايي با و بدون اصلاح و عيب انكساري اسفروسيلندر قبل و بعد از عمل مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: در طول ۲۱ ماه از مجموع ۱۰۳۱۱ چشم از ۵۲۵۷ بيمار، ۶۳ چشم ۰٫۶) درصد) تحت يك يا دو عمل مجدد قرار گرفته بودند. متوسط فاصله زماني بين عمل اول و عمل مجدد ۱۱۶±۲۰ روز بود. ميانگين ± انحراف معيار عيب انكساري معادل كروي قبل از عمل اول در چشم هايي كه تحت عمل مجدد قرار گرفته بودند به طور كلي -۴٫۴۰±۳٫۱۷ ديوپتر (محدوده -۵٫۸۸ تا (-۱۴٫۲۵، در بيماران گروه ليزيك -۴٫۵۸±۳٫۲۸ ديوپتر (محدوده -۱۴٫۲۵ تا (۵٫۱۸ و در بيماران گروه -۲٫۷۳±۱٫۶۱ PRK ديوپتر (محدوده -۵٫۱۳ تا (۰٫۸ بود. اين مقدار قبل عمل مجدد بيماران به طور كلي -۱٫۱۳±۱٫۹۷ ديوپتر (محدوده -۴٫۲۵ تا (+۳ كه در بيماران گروه ليزيك -۱٫۲۵±۱٫۷۱ (محدوده -۴٫۲۵ تا (+۳ و در بيماران گروهPRK  -0.45±۱٫۷ ديوپتر (محدوده -۲٫۷۵ تا (+۱٫۵ بود. قبل از انجام عمل مجدد، تنها ۳۰ درصد بيماران حدت ديد بينايي اصلاح نشده ۲۰٫۴۰ يا بهتر داشتند ولي پس از عمل مجدد ۱۰۰ درصد بيماران به حدت بينايي مذكور دست يافتند.
نتيجه گيري: انجام اعمال انكساري ليزري مجدد مي تواند يك روش درماني ايمن، موثر و مطلوب در درمان عيوب انكساري باقي مانده از عمل اوليه باشد. فراواني اندك اعمال جراحي مجدد در ميان بيماران، مي تواند نمادي از توموگرام هاي مناسب پاسخ مطلوب نژاد ايراني به جراحي هاي مزبور و يا مقاومت جراحان در مقابل انتظارات بيماران باشد.