مقاله بررسي ميزان بيان ژن هاي غضروفي در کشت تک لايه و سه بعدي کندروسيت هاي مفصلي موش صحرايي با روش Real time PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بيان ژن هاي غضروفي در کشت تک لايه و سه بعدي کندروسيت هاي مفصلي موش صحرايي با روش Real time PCR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کندروسيت
مقاله آلژنيت
مقاله ژن رونويسي SOX 9
مقاله اگريکان
مقاله کلاژن I و II

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان اسلامي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي يار ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه ميزان بيان برخي ژن هاي اختصاصي و غير اختصاصي بافت غضروفي در کشت سه بعدي (داخل آلژنيت) و تک لايه کندروسيت هاي مفصلي.
مواد و روش ها: غضروف مفصلي از زانوي ده سر موش صحرايي نرجدا شد و در محلول آنزيمي متشکل از کلاژناز تيپ۰٫۲ I  درصد و پروناز ۰٫۱ درصد قرار داده شد. کندروسيت هاي رها شده، در فلاسک هاي ۲۵ سانتي متري کشت و با انجام چندين پاساژ تکثير شد. سپس ۵×۱۰۶ سلول پاساژ ۵، با يک ميلي ليتر ژل آلژينت ۱٫۵% مخلوط شد و سوسپانسيون سلولي حاصل به صورت دانه هاي ريز، به مدت ۲ ماه کشت شد. در زمان هاي مختلف کشت، ميزان بيان ژن هاي Sox 9، کلاژنII، I و آگريکان با روش Real time PCR اندازه گيري شد و با کشت کندروسيت ها در سطح ظروف پلاستيکي مقايسه شد. همچنين مورفولوژي سلول ها در دو حالت کشت با ميکروسکوپ نوري معمولي يا معکوس مشاهده شد.
يافته ها: سلول ها در کشت تک لايه با مورفولوژي دوکي شکل مشاهده شدند، در حالي که در کشت سه بعدي مورفولوژي گرد و کروي داشتند. بررسي هاي مولکولي نشان داد که در کشت دو بعدي (تک لايه) بيان ژن رونويسي sox 9  و همچنين ژن هاي کلاژن II و اگريکان کاهش و بيان کلاژن I افزايش يافته است. در حالي که در کشت آلژينت، ژن sox 9 به مقدار زيادي بيان شد که با افزايش در بيان ژن کلاژن II و اگريکان همراه بود. از طرفي بيان کلاژن I کاهش چشمگيري داشت. تفاوت بيان ژني در دو حالت کشت، از لحاظ آماري معني دار بود(P<0.05)
نتيجه گيري: تحت شرايط کشت دو بعدي، بيان ژن هاي اختصاصي غضروفي در کندروسيت هاي کشت يافته، به طور چشمگيري کاهش کاهش مي يابد. با کشت مجدد سلول ها در داخل آلژنيت سطح بيان ژن ها به طور معني داري افزايش مي يابد.