مقاله بررسي ميزان بيگانگي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه تبريز و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بيگانگي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه تبريز و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيگانگي اجتماعي
مقاله بي قدرتي
مقاله بي هنجاري
مقاله بي معنايي
مقاله انزواي اجتماعي
مقاله بيگانگي فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني فاطمه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه جامعه ما با فقدان تدريجي معاني يا جايگزيني آن ها مواجه است. يک بعد از جدا يي افراد از نظام اجتماعي به واسطه همين بي معنايي اجتماعي تعريف شده است و بخشي از بزهکاري، سرخوردگي، پوچ گرايي، مصرف انواع قرص هاي روان گردان و مخدر، عدم گرايش به کار، عدم تمايل به تحصيل و … به سبب همين بي معنايي است. روش تحقيق مورد استفاده اين پژوهش پيمايشي و شيوه تحقيق همبستگي است. جامعه آماري اين طرح کليه دانشجويان تحصيلات تکميلي و دانشجويان ورودي ۸۲ کارشناسي دانشگاه تبريز هستند. نتيجه حاصل از آزمون فرضيه ها نشان دهنده وجود رابطه معني دار بين متغيرهاي اعتماد اجتماعي، رضايت اجتماعي به عنوان متغيرهاي مستقل و بيگانگي اجتماعي به عنوان متغير وابسته تحقيق است. بعلاوه نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند متغيره تحقيق نشان مي دهد که در نمونه تحصيلات تکميلي ۵۳ درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل پژوهش تبيين مي شود.