مقاله بررسي ميزان بکارگيري فرايند مديريت دانش در يک سازمان خدماتي (مطالعه موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بکارگيري فرايند مديريت دانش در يک سازمان خدماتي (مطالعه موردي)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله مجموعه هاي فازي
مقاله کسب دانش
مقاله ثبت دانش
مقاله خلق دانش
مقاله تسهيم دانش و کاربرد دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني فسقنديس غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهديلوي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي ميزان بکارگيري فرآيند مديريت دانش و پنج مرحله اصلي ان يعني کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش در سازمان با استفاده از تيوري مجموعه هاي فازي مي باشد. جامعه اماري اين تحقيق را ۷۵ نفر از پرسنل يک سازمان خدماتي تشکيل مي دهد. به دليل محدود بودن جامعه آماري، هيچ گونه نمونه گيري انجام نشده و کل جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور گردآوري داده ها از اعضاي جامعه آماري نيز از پرسشنامه استفاده شده است که روايي و پايايي ان مورد سنجش و تاييد قرار گرفته است. نتايج بررسي نشان مي دهد که در سازمان مورد بررسي ميزان بکارگيري پنج مرحله اصلي (ابعاد فرآيند) مديريت دانش در حد متوسطي مي باشد. همچنين بين وضع موجود و مطلوب پنج مرحله اصلي مديريت دانش در سازمان مورد بررسي فاصله قابل توجهي وجود دارد.