مقاله بررسي ميزان تاثير آسيب خفيف تا متوسط بينايي و شنوايي بر فعاليتهاي روزمره زندگي و تعادل سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۲۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثير آسيب خفيف تا متوسط بينايي و شنوايي بر فعاليتهاي روزمره زندگي و تعادل سالمندان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شنوايي
مقاله بينايي
مقاله فعاليتهاي روزمره زندگي
مقاله تعادل
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: سرفراز زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بهنيا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تاثير آسيب خفيف تا متوسط دو حس شنوايي و بينايي ناشي از كهولت بر فعاليتهاي روزمره زندگي و تعادل سالمندان انجام گرفت.
روش بررسي: در پژوهش تحليلي و مورد- شاهدي حاضر، از بين ۳۷۰ نفر سالمند ساكن در ۶ آسايشگاه شمال تهران، ۳۶ نفر بر اساس معيارهاي لحاظ شده به روش نمونه گيري ساده و در دسترس انتخاب و آزمونهاي شنوايي و بينايي به صورت اوديومتري و جداول E) اسنلن)، بر روي نمونه ها انجام و بر اساس اين آزمونها افراد در ۴ گروه قرار گرفتند: ا- افرادي كه فقط داراي مشكل بينايي بودند ۲- افرادي كه فقط داراي مشكل شنوايي بودند ۳- افراد داراي هر دو مشكل شنوايي و بينايي ۴- افرادي كه مشكل شنوايي و بينايي نداشتند. سپس آزمون هاي مربوط به فعاليت روزمره زندگي در سالمند و تست تعادلي برگ براي افراد هر ۴ گروه انجام شد. نتايج با استفاده از آزمونهاي تحليل واريانس، كروسكال واليس و آزمون تعقيبي بن فروني مورد تجزيه و تحليل واقع شد.
يافته ها: خطر نسبي وابستگي در امور مربوط به فعاليتهاي روزمره زندگي در ابتلا به اختلال بينايي خفيف تا متوسط ۷۶/۲ و خطر نسبي وابستگي در ابتلا به اختلال شنوايي خفيف تا متوسط برابر ۵/۱ بود. بيشترين خطر نسبي وابستگي وقتي بود كه هر دو آسيب به طور توأم وجود داشت (خطر نسبي=۸۵/۲). آسيب شنوايي بر تعادل بي تاثير و آسيب بينايي هر چند خفيف، بر تعادل تاثيرگذار بود (p>0.001) توام شدن دو آسيب شنوايي و بينايي بر تعادل تاثيرگذار بود (p>0.001)، ولي باعث افزايش اختلال در تعادل نسبت به آسيب يك حس به تنهايي نشد.
نتيجه گيري: كاهش شنوايي ناشي از كهولت حتي اگر در حد خفيف تا متوسط باشد، بر فعاليتهاي روزمره زندگي تاثيرگذار است، اما اين ميزان كاهش شنوايي بر تعادل سالمندان تاثيرگذار نيست، مگر آن كه با اختلال بينايي توأم باشد.