مقاله بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش پياده روي بر آگاهي، نگرش، عملکرد و کنترل متابوليک قند خون بيماران زن مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش پياده روي بر آگاهي، نگرش، عملکرد و کنترل متابوليک قند خون بيماران زن مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله آموزش
مقاله پياده روي
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كچويي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه نقش فعاليت فيزيکي در سلامتي جامعه و اثر آن در پيش گيري و کنترل بسياري از بيماري ها مطرح مي باشد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان تاثير برنامه آموزش پياده روي بر آگاهي، نگرش و عملکرد بيماران زن مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام پذيرفت.
روش تحقيق: مطالعه حاضر يک کارآزمايي شاهد دار تصادفي شده بود که در آن ۸۸ نفر از بيماران زن مبتلا به ديابت نوع ۲ شرکت داشتند. اطلاعات از طريق پرسش نامه و چک ليست و با استفاده از مصاحبه سازمان يافته در قبل و ۳ ماه بعد از مداخله آموزشي جمع آوري گرديد و با استفاده از آزمون هايX2  و t زوج و t مستقل آناليز شدند.
يافته ها: قبل از مداخله، ميانگين نمره هاي آگاهي و نگرش در دو گروه مورد و شاهد، در سطح متوسط و ميانگين نمره عملکرد، پايين تر از حد متوسط بود. بعد از آموزش و ۳ ماه پيگيري، ميانگين نمره آگاهي، نگرش و عملکرد در خصوص پياده روي صحيح و دقايق صرف شده جهت انجام پياده روي با شدت هاي متوسط و سنگين در گروه مورد به نحو معني داري افزايش و ميانگين قند خون ناشتا و هموگلوبين گليکوزيله به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه اهميت آموزش پياده روي را در جهت افزايش آگاهي، نگرش و اتخاذ عملکرد صحيح در خصوص انجام پياده روي و کنترل بهتر قند خون بيماران زن مبتلا به ديابت نوع ۲ نشان داد و با توجه به آن انجام پياده روي منظم در جهت کنترل شاخص هاي سلامتي اين بيماران توصيه مي شود.