مقاله بررسي ميزان تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي در عملکرد شرکتهاي تعاوني مطالعه موردي تعاونيهاي دام و طيور در شهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي در عملکرد شرکتهاي تعاوني مطالعه موردي تعاونيهاي دام و طيور در شهرستان مشهد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله تعاونيهاي دام وطيور
مقاله عملکرد تعاونيها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي پرديس
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علي قلي
جناب آقای / سرکار خانم: قلي نيا محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در سال ۱۳۸۷ با هدف بررسي ميزان تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي بر عملکرد تعاونيهاي دام و طيور در شهرستان مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردي و روش انجام آن توصيفي – همبستگي است. جامعه آماري مورد مطالعه ۵۵۰ نفر از اعضا تعاونيهاي دام و طيور در شهرستان مشهد را در برمي گيرد که از بين آنها ۱۷۰ نفر بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب انتخاب و مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه است که روايي آن با استفاده از روايي صوري و محتوايي و بر اساس نظر جمعي از استادان و صاحب نظران مربوط تاييد شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ براي هر کدام از متغيرها بالاي ۰٫۷۰ به دست آمد.
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد از ميان انواع متغيرهاي وارد شده در تحليل رگرسيون جهت تبيين متغيرهاي اثرگذار بر عملکرد شرکتهاي تعاوني، متغيرهاي مستقل مشارکت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي، آگاهي اجتماعي، سطح تحصيلات و سن پاسخگويان بر ميزان عملکرد شرکتهاي تعاوني اثرگذارند که ۶۹٫۱ درصد عوامل موثر بر متغير عملکرد شرکتهاي تعاوني را تبيين مي كنند. از اين ميان، متغيرهاي مشارکت اجتماعي و اعتماد اجتماعي بيشترين تاثير را در عملکرد شرکتهاي تعاوني داشته اند.