مقاله بررسي ميزان تاثير و نقش عوامل موثر بر وجدان کاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثير و نقش عوامل موثر بر وجدان کاري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل فرهنگي – اجتماعي
مقاله عوامل فردي – شخصيتي
مقاله عوامل خانوادگي
مقاله وجدان كاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت دار محمد‌جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارنصرآبادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي بي بي وجهيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجدان كاري عاملي است که باعث ايجاد نظم در کار و حس انجام وظيفه در افراد مي شود. توجه به مفهوم وجدان كاري در سازمانها، توجه به اخلاق و روابط انساني است؛ زيرا اخلاق، تعهد ايجاد مي كند و باعث مي شود، افراد نسبت به وظايف و رفتار شغلي خود به بهترين شکل و بدون وجود عامل کنترل خارجي حساس باشند. وجود وجدان کاري در يک سازمان باعث افزايش سطح بهره وري، تحقق توسعه پايدار، تحول فرهنگي انسان، ثبات مديريت ونظم اقتصادي مي گردد. عوامل متعددي در ابعاد مختلف بر وجدان كاري موثر است. هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير و نقش عوامل فرهنگي- اجتماعي، فردي – شخصيتي و خانوادگي بر وجدان کاري از نظر دانشجويان است. طرح تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي است. نمونه مورد پژوهش ۸۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان شامل دانشگاه صنعتي، دانشگاه علوم پزشکي و دانشگاه اصفهان بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري متناسب با حجم (۴۳۸ دختر و ۳۶۲ پسر) انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ،شامل ۴۵ سوال در سه بعد (فرهنگي – اجتماعي، فردي – شخصيتي و خانوادگي) بود. نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش ضريب همبستگي چندگانه (رگرسيون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد كه عوامل فرهنگي – اجتماعي در درجه اول و سپس عوامل فردي – شخصيتي و خانوادگي به ترتيب بر وجدان كاري موثرند (p<0.05). همچنين، از ميان عوامل جمعيت شناختي فقط عامل جنسيت در عوامل موثر بر وجدان كاري اثر معناداري داشت.