مقاله بررسي ميزان تاثیر لايه اسمير بر نفوذپذيري توبول هاي عاجي دندان انسان با روش نفوذ رنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثیر لايه اسمير بر نفوذپذيري توبول هاي عاجي دندان انسان با روش نفوذ رنگ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لايه اسمير
مقاله EDTA
مقاله نفوذ رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشم سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اثر لايه اسمير بر روي توبول هاي عاجي از مسائل قابل توجه در درمان هاي اندودانتيك مي باشد. هدف از اين مطالعه اندازه گيري ميزان نفوذ رنگ در توبول هاي عاجي در حضور لايه اسمير و پس از حذف آن بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي از ۳۰ دندان سالم انسان استفاده گرديد. ابتدا از ريشه هر يك از دندان ها بلوكي به طول و قطر ۵ ميلي متر تهيه شد. سپس كانال آنها با فرزي به قطر ۴/۱ ميليمتر گشاد گرديد تا لايه اسمير تشكيل شود. سطوح طرفي، فوقاني و تحتاني بلوك ها، به غير از مدخل كانال ها، توسط۲ لايه لاك ناخن پوشانده شدند. بلوك ها به ۲ گروه ۱۵تايي تقسيم شدند. نمونه هاي گروه اول براي ۲ دقيقه در %۱۷ EDTA و سپس براي ۲۰ دقيقه در هيپوكلريت سديم ۲۵/۵% قرار داده شدند تا لايه اسمير حذف شود. در گروه دوم لايه اسمير برداشته نشد. پس از آن نمونه هاي هر دو گروه به مدت ۲۴ ساعت در رنگ فوشين بازي ۲% قرار داده شدند. پس از خروج از رنگ و شستشو زير آب،كليه نمونه ها توسط يك برش افقي به دو نيم تقسيم و از سطح فوقاني هر يك از نمونه ها عكس گرفته شد. پس از انتقال تصاوير به كامپيوتر با نرم افزار Photoshop نفوذ رنگ در هر يك از نمونه ها محاسبه گرديد. نتايج به دست آمده توسط آزمون آماري Mann–Whitney مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميزان نفوذ رنگ در توبول هاي عاجي دندان هاي داراي لايه اسمير و بدون لايه اسمير تفاوت معني داري آماري نداشت .(P=0.120)
نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه برداشتن لايه اسمير تاثیري بر نفوذپذيري عاج نسبت به رنگ ندارد و اسكلروز عاجي نقش مهمي در اين مساله ايفا مي نمايد. انجام مطالعاتي با روش هاي ديگر مانند نفوذ ميكروبي بر روي دندان هاي با سن مشخص توصيه مي شود.