مقاله بررسي ميزان تجددگرايي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تجددگرايي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجددگرايي
مقاله مدرنيسم
مقاله رضايت و کيفيت زندگي
مقاله وسايل ارتباط جمعي مدرن
مقاله مد گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري بيگوند داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: نادمي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق يافتن پاسخ سوال هاي پژوهش است، که عبارتند از: ۱ـ «تجددگرايي» چيست؟ ۲-تجددگرايي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد چگونه است؟ ۳-چه عواملي به چه ميزان در تجددگرايي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد موثر هستند؟ در مباحث نظري از نظريات انديشمنداني همچون کارل مارکس، کارل مانهايم، يورگن هابرماس، ويلفردوپاره تو، ديويد رايسمن و آلفردآدلراستفاده شده است. روش تحقيق پيمايشي و جامعه آماري آن دختران دانشجوي کليه دانشکده هاي دانشگاه فردوسي مشهد درسال ۱۳۸۶ بوده اند. روش نمونه گيري، روش تصادفي سيستماتيک بوده وحجم کل نمونه ۴۰۰ نفر است. مهم ترين روش هاي آماري استفاده شده عبارتند از: مقايسه ميانگين ها، تحليل عاملي، تحليل واريانس، تحليل رگرسيون، ضريب مسير.
بر اساس تحليل علي چند متغيري هم زمان محروميت نسبي، و به ويژه ناهماهنگي پايگاه، بيشترين تاثير را در تجددگرايي دختران دانشجو دارد. ميزان استفاده از وسايل ارتباطي مدرن، و گسترش دامنه ارتباطات، به ويژه با جوامع صنعتي و فرهنگ آن ها از اين نظر در درجه دوم اهميت قرار دارد. عدم تاهل و تثبيت نيافتگي پايگاه در خانواده توليد مثل از اين نظر در درجه سوم اهميت است. بر اساس تحليل دو متغيري با متغيرهاي مستقل کيفي، تماس با جوامع صنعتي و فراصنعتي و فرهنگ آن ها همراه با عدم اطمينان به آينده شغلي رشته تحصيلي، با فاصله، بيشترين تاثير را بر افزايش تجددگرايي اين دختران دانشجو دارد. از اين نظر منشا سکونتي غيرشهري در درجه دوم، و عدم تأهل در درجه سوم اهميت قرار دارد.همه اين عوامل افزايش تجددگرايي را با توجه به نتايج بالا مي توان به چهار دسته اصلي خلاصه کرد: ۱-محروميت نسبي و به ويژه ناهماهنگي پايگاه ۲-گسترش دامنه ارتباطات و ارتباط با جوامع صنعتي و فراصنعتي و مظاهر و فرهنگ آن ها ۳-نامناسب بودن وضعيت ازدواج و اقتصادي تاکنون ۴-عدم اطمينان به آينده ازدواج و اقتصادي (يا اشتغالي).
مقاله فوق، مستخرج از طرح پژوهشي شماره ۲ «ويژه» مصوب جلسه مورخ ۲۰/۳/۸۵ کميته منتخب شوراي محترم پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.